Ström­hopp från full­mäk­ti­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Se­dan va­let 2014 och fram till slu­tet av ja­nu­a­ri i år har 2 185 po­li­ti­ker i lan­dets kom­mun­full­mäk­ti­ge läm­nat si­na upp­drag, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Örebro.

Av­hop­pen mot­sva­rar 17 pro­cent av full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na, en­ligt siff­ror från Val­myn­dig­he­ten. Mot­sva­ran­de an­del för för­ra man­dat­pe­ri­o­den, allt­så fram till ja­nu­a­ri 2013, var 15 pro­cent.

– Vi vet att av­hop­pen ökar över tid så det är ett pro­blem för de­mo­kra­tin, sä­ger Jan Ols­son, pro­fes­sor i stats­kun­skap vid Örebro uni­ver­si­tet. (TT)

FO­TO: EMIL LANGVAD/TT

Ef­ter upp­täck­ten spär­ra­de po­li­sen av om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.