PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Men hell­re sva­ga re­ge­ring­ar som kom­pro­mis­sar i prag­ma­tisk an­da – och byg­ger för­tro­en­de över lång tid – än en re­ge­ring som sö­ker re­ge­rings­mak­ten i oviss­he­tens träsk­mar­ker ge­nom att om­fam­na po­pu­lis­ter.

Sundsvalls Tid­ning (lib) * En bred upp­gö­rel­se på skat­te­om­rå­det kan stop­pa skad­li­ga skat­te­för­slag ut­an att stäl­la till våd­lig rö­ra i po­li­ti­ken. Bäst vo­re där­för om re­ge­ring­en kun­de enas med om in­te he­la, så åt­minsto­ne de­lar av al­li­an­sen i de om­strid­da skat­te­frå­gor­na.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sä­ger sig vil­ja sam­ar­be­ta, men de­ras ut­åt­rik­ta­de bud­skap hand­lar om att vär­na välfärden och kri­ti­se­ra bor­ger­li­ga skat­te­sänk­nings­för­slag. Vest­man­lands Läns Tid­ning

(lib)

* Op­po­si­tio­nen gör rätt i att dri­va den ex­tra skatten på ut­bild­ning som en vik­tig prin­cip­frå­ga, li­kaså den så kal­la­de ent­re­pre­nörs­skat­ten för få­mans­bo­lag. Om det se­dan är rätt me­tod att dis­se­ke­ra stats­bud­ge­ten och stäl­la miss­tro­en­de­vo­tum, det är en an­nan frå­ga.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.