Även dub­bel­spå­ret kan byg­gas på bro­ar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

APRO­PÅ ar­ti­keln ”De vill byg­ga bro för nytt su­per­tåg” (31/3).

VARBERG. Jag höll på att sät­ta mor­gonkaf­fet i hal­sen i dag. Någ­ra, för­mod­li­gen hög­ut­bil­da­de fors­ka­re, har kommit fram till att det är bil­li­gast att byg­ga järn­väg på bro­ar.

Att byg­ga dub­bel­spå­ret på ”and­ra vå­ning” i nu­va­ran­de lä­ge har jag lan­se­rat för län­ge­se­dan ut­an nå­gon som helst re­spons. Na­tur­ligt­vis kan man byg­ga dub­bel­spå­ret ovan­för mo­tor­vä­gen, ut­an att för­där­va nå­gon jord­bruks­mark. Bul­ler finns re­dan, man fri­läg­ger hamn­om­rå­det för ”de be­sutt­na”, ing­en lå­gav­lö­nad kom­mer att ha råd att bo­sät­ta sig där, sam­ti­digt som man kan kost­nads­be­räk­na på öret när.

SÅ LÄNGE MAN in­te satt borr­ma­ski­nen i ar­be­te, går det med för­del att by­ta strategi, allt till from­ma för Hal­lands in­ne­vå­na­re, samt även för vår ge­men­sam­ma kas­sa, sta­tens kas­sa.

Jag har ef­ter­lyst and­ra al­ter­na­tiv till tun­nel, ut­an att få någ­ra. Kanske eta­blis­se­mang­et, ja det är des­sa mot fot­fol­ket i den­na dy­ra osäk­ra histo­ria, bor­de lyss­na på ex­per­ti­sen i stäl­let för att fram­här­da med det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet för att få till stånd ett dub­bel­spår för­bi/ un­der Varberg.

ALLT STRUNTPRAT OM att det lig­ger en ny­byggd sko­la i vägen för en öst­lig drag­ning kan man glöm­ma. He­la Ki­ru­na skall flyt­tas och man hål­ler på med et re­dan nu. Med byg­get i lyf­ten, be­hö­ver in­te sko­lan flyt­tas hel­ler. Vi har allt att vin­na, ba­ra vå­ra po­li­ti­ker har den sto­ra gå­van, att de kan änd­ra sig och ta sitt för­nuft till fånga.

Tänk om och gör rätt. Det finns myc­ket bätt­re al­ter­na­tiv än tun­nel.

Lars

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

TÅGBRO. Na­tur­ligt­vis kan man byg­ga dub­bel­spå­ret ovan­för mo­tor­vä­gen ut­an att för­där­va nå­gon jord­bruks­mark, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.