Var­för lyss­nar in­te po­li­ti­ker­na på oss?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Kan det verk­li­gen va­ra me­ning­en att Frösun­da om­sorg skall få ra­se­ra bra ser­vice­grupp­bo­en­den i bot­ten? Vad tyc­ker de po­li­ti­ker som ta­git be­slut om att ge Frösun­da upp­dra­get att dri­va ser­vice-grupp­bo­en­de­na i Fal­ken­berg? Al­la per­sonal­för­änd­ring­ar ska­par oro bland kun­der och per­so­nal. Vå­ra kun­der kän­ner verk­li­gen av des­sa för­änd­ring­ar. Blir det en bra kva­li­té? Det­ta ska­par oro och ång­est bland kun­der­na och de­ras an­hö­ri­ga.

Vi i per­so­na­len vän­der ut och in på oss för att vå­ra kun­der skall kän­na sig tryg­ga och må bra. Vi vill ge kun­der­na det stöd, om­vård­nad och de be­hov som kun­der­na har, samt att ge dem en me­nings­full fri­tid.

Vi i per­so­na­len har sto­ra krav på oss från vå­ra kun­der, god man, för­äld­rar, an­hö­ri­ga och från vå­ra che­fer, led­ning­en Frösun­da, vi står mitt i mel­lan. Vad gör che­fer­na? Vi by­ter che­fer stup i kvar­ten, de sjuk­skri­ver sig och sit­ter of­tast i mö­te. Che­fer­na finns in­te när vi be­hö­ver dem.

Som det ser ut i dag, går vi på knä­na. Vi i per­so­na­len vill ha vår fri­tid till­sam­mans med vå­ra fa­mil­jer och barn, eg­na fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Vi går stän­digt med oro, ont i ma­gen och brös­tet. Får vi va­ra le­di­ga el­ler skall vi be­ordras in att ar­be­ta. Det kan in­te va­ra me­ning­en att kö­ra ner oss i gra­ven. Vi är tröt­ta, leds­na och vi blir sju­ka av den­na oro, stress som vi ställs in­för. Mår in­te per­so­na­len bra, mår in­te vå­ra kun­der bra. Så en­kelt är det ba­ra.

Vad kos­tar in­te det­ta? Blir det bil­li­ga­re för kom­mu­nen att ha det på det­ta sätt. Var­för lyss­nar in­te po­li­ti­ken i Fal­ken­berg på oss väl­ja­re, med­bor­ga­re i sam­häl­let? För­står in­te ni po­li­ti­ker vart vår väl­färd är på väg? Vård, sko­la, om­sorg skall in­te lig­ga på pri­va­ta vinst­spa­ran­de fö­re­tag. Skat­te­peng­ar­na skall gå till välfärden. Nya an­ställ­ning­ar av per­so­nal, bred­vid­gång­ar stup i kvar­ten, ing­en vill stanna i fö­re­ta­get.

Per­so­nal på de oli­ka bo­en­de­na i Fal­ken­berg

en bra ide. He­ja cen­tern!

Anton Johansson: Hop­pas det blir som i Fin­land.

Eva Nilsson: Be­håll system­bo­la­get! Välskött, in­tres­se­rad och kun­nig per­so­nal och fan­tas­tiskt ut­bud.

Anders Eriks­son: Vad för fan­tas­tiskt ut­bud har de? De har 2200 pro­duk­ter i sitt sor­ti­ment. Medans det är 12 000 pro­duk­ter i be­ställ­nings­lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.