S har mot­satt sig många skat­te­sänk­ning­ar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Nu sän­ker vi skatten för pen­sio­nä­rer” (28/3).

PEN­SIO­NÄ­RER. Al­la är så an­ge­läg­na att va­ra oss pen­sio­nä­rer till lags. Det är ju val näs­ta år. Un­der ru­bri­ken ”Nu sän­ker vi skatten för pen­sio­nä­rer” vill någ­ra so­ci­al­de­mo­kra­ter vi­sa på sin väl­vil­ja. Med 2,1 mil­jar­der skall skatten sän­kas så att ing­en med en ål­derspen­sion un­der 14 000 kro­nor/ må­nad be­ta­lar mer i skatt än en lön­ta­ga­re. Gott så.

Men den min­nes­go­de no­te­rar att S i riks­da­gen först mot­satt sig al­la skat­te­sänk­ning­ar som ge­nom­förts un­der pe­ri­o­den 2006-2014. De har ju främst gyn­nat lön­ta­gar­na men även pen­sio­nä­rer­na har fått en du­sör, näm­li­gen 16,1 mil­jar­der. Onek­li­gen mer än 2,1 mil­jar­der...

Och ha­de S, som nu slår sig för brös­tet som pen­sio­nä­rer­nas räd­da­re, re­ge­rat mel­lan 2006 och 2014 skul­le pen­sio­nä­rer­na haft be­tyd­ligt mindre ut ef­ter skatt än vad vi har i dag. I så fall skul­le skatten va­ra li­ka hög som den är på sju­ker­sätt­ning, a-kas­sa el­ler för­äld­ra­peng. Vid en in­komst på just 14 000 kro­nor/ må­nad får lön­ta­ga­ren i dag be­hål­la 11 580 kr ef­ter skatt. Pen­sio­nä­ren 11 410 kro­nor och den sju­ke, ar­bets­lö­se el­ler för­äld­ra­le­di­ga 10 480 kro­nor.

Med and­ra ord får pen­sio­nä­ren be­hål­la 930 kro­nor mer än de hår­dast be­skat­ta­de. Tar man S mot­stånd mot skat­te­sänk­ning­ar se­dan 2006 på all­var så skul­le allt­så pen­sio­nä­ren, lön­ta­ga­ren och sju­ka/ ar­bets­lö­sa/för­äld­ra­le­di­ga haft sam­ma skatt. För pen­sio­nä­rens del allt­så 930 kro­nor mindre i plån­bo­ken än i dag.

Sen är det en an­nan sak att man i ef­ter­hand valt att ac­cep­te­ra skat­te­sänk­ning­ar­na. Det gäl­ler att hål­la val­manskå­ren på gott hu­mör.

Gnäll­måns och 40-ta­list

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.