Al­la måste bli bätt­re på att bä­ra bäl­te i bus­sen

Hallands Nyheter - - Nyheter - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Sä­ker­he­ten ak­tu­a­li­se­ras ef­ter den svå­ra bus­so­lyc­kan i hel­gen. På Berg­kva­ra buss, som skö­ter skol­skjut­sar­na i Varberg, är chauf­fö­rer­na fru­stre­ra­de över sko­le­le­ver som in­te vill bä­ra bäl­te. – Det här är ett stort pro­blem se­dan ti­di­ga­re, sä­ger drift­chef Bo Mesán.

Bo Mesán har själv kört buss längs riks­väg 45 där den svå­ra bus­so­lyc­kan in­träf­fa­de i sön­dags mor­se då tre skol­barn från Ske­ne för­o­lyc­ka­des och ett tju­go­tal ska­da­des. I dag är han djupt för­stämd. Han sä­ger att fle­ra av hans kol­le­gor som kör bus­sar för skol­tra­fi­ken i Varberg har hört av sig med sam­ma käns­lor och för att pra­ta om vad som hänt. Det är en av de­ras kol­le­gor på Berg­kva­ra buss som kör­de olycks­bus­sen,

– Jag är oer­hört ta­gen av det­ta. Jag kän­ner väl till vägen ef­ter att själv har kört där och vet hur det ser ut där.

PO­LI­SEN HAR STAR­TAT en för­un­der­sök­ning för att ut­re­da an­svars­frå­gan. En frå­ga som har dis­ku­te­rats ef­ter olyc­kan är om ska­dor­na ha­de kun­nat mild­ras om bar­nen haft sä­ker­hets­bäl­te på sig.

Bo Me­san häv­dar att sä­ker­hets­tän­kan­det bland chauf­fö­rer­na på Berg­kva­ra buss i Varberg är bra. Sko­le­le­ver­na, bå­de de yng­re och de äld­re, har fått in­for­ma­tions­bro­schy­rer. In­för var­je re­sa ska chauf­fö­rer­na upp­ma­na ele­ver­na i skol­skjut­sen att ta på sig sä­ker­hets­bäl­tet som sit­ter på var­je stol.

Bo Mesán me­nar att det är en sä­ker­hetsru­tin som ut­förs nog­grant.

– Det är inga pro­blem med de yng­re bar­nen men vad ska vi gö­ra när de äld­re skolung­do­mar­na in­te vill ha på sig si­na sä­ker­hets­bäl­ten, frå­gar sig Bo Mesán.

”När jag tän­ker på olyc­kan får jag en klump i ma­gen” BO MESÁN drift­chef Berg­kva­ra buss

HAN BE­RÄT­TAR OM si­tu­a­tio­ner där ele­ver­na först sät­ter på sig bäl­te­na, men så fort bus­sen star­tar och kör iväg hör chauf­fö­ren hur det klic­kar till när ele­ver tar av sig dem igen.

– Det här är ett stort pro­blem se­dan ti­di­ga­re. En del ele­ver är svå­ra att sä­ga till och vi kan in­te an­nat än upp­ma­na dem att ta på sig bäl­te­na.

Sam­ti­digt me­nar Bo Mesán att an­sva­ret att föl­ja reg­ler­na ock­så lig­ger på sko­la och för­äld­rar.

– Vi ska in­te ut­bil­da ele­ver­na. Det här är ett so­ci­alt be­te­en­de som måste kom­ma hem­i­från, me­nar Bo Mesán.

Un­der tis­da­gen kör­de Bo Mesán en skol­skjuts mel­lan Ny­gård och Hun­nestad.

– Al­la be­rörs av olyc­kan och fler en­ga­ge­rar sig. Jag har kol­le­gor som be­rät­tar att för­äld­rar­na frå­gar vad de kan gö­ra för att få bar­nen att an­vän­da bäl­ten i bus­sen. När jag tän­ker på olyc­kan får jag en klump i ma­gen, sä­ger Bo Mesán.

Ben Ber­nan­ders­son är tra­fik­chef på No­bi­na som skö­ter buss­lin­je­tra­fi­ken i Varberg och Fal­ken­berg. Med an­led­ning av olyc­kan i Här­je­da­len har frå­gan om sä­ker­he­ten ak­tu­a­li­se­rats. In­te minst dis­ku­te­ras an­vän­dan­det av sä­ker­hets­bäl­ten i bus­sar­na.

– Vi har pro­blem med sä­ker­hets­bäl­ten om­bord på bus­sar­na. Buss­chauf­fö­rer­na upp­ma­nar re­se­nä­rer­na att an­vän­da bäl­te­na men det finns ing­en kon­troll på att rå­det följs, sä­ger Ben Ber­nan­ders­son.

DIS­KUS­SIO­NER MED FÖRARNA om sä­ker­he­ten förs kon­ti­nu­er­ligt. Ef­ter olyc­kan i sön­dags ak­tu­a­li­se­ras sä­ker­hets­frå­gor­na.

– Vi på­min­ner dem och upp­ma­nar dem på nytt om att föl­ja in­struk­tio­ner­na. att in­for­me­ra re­se­nä­rer­na om att an­vän­da bäl­ten om­bord, sä­ger Ben Ber­nan­ders­son. Hur kan ni för­bätt­ra ru­ti­ner­na?

– Det är tek­niskt möj­ligt att ha en funk­tion där upp­ma­ning­en om bäl­te­na ro­pas upp au­to­ma­tiskt vid var­je busstur men vi kan fort­fa­ran­de in­te föl­ja upp om det åt­följs, sä­ger Ben Ber­nan­ders­son.

Än­nu finns in­te tek­ni­ken som gör att buss­chauf­fö­ren kan se om nå­gon in­te an­vän­der sä­ker­hets­bäl­te om­bord un­der färd.

– Det finns in­te vad jag vet. Jag har ald­rig sett nå­gon buss som har så­dan ut­rust­ning men det är en frå­ga för till­ver­kar­na att ta tag i. För att få ef­fekt bor­de det sen fin­nas med i av­talskra­vet från Hal­lands­tra­fi­ken, sä­ger Ben Ber­nan­ders­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

SÄ­KER­HE­TEN FÖRST. Bo Mesán, drift­chef på Berg­kva­ra buss, be­skri­ver det som ett pro­blem att busså­ka­re in­te an­vän­der bäl­te i den ut­sträck­ning som de bor­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.