Fak­ta: Vad lig­ger bakom olyc­kor­na?

Hallands Nyheter - - Nyheter - Håkan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

* Magnus Sten­berg, fors­ka­re vid Lu­leå tek­nis­ka uni­ver­si­tet, kon­sta­te­rar i en färsk stu­die att den svens­ka bygg­bran­schen i ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv ses som ett fö­re­dö­me vad gäl­ler ar­bets­mil­jön. Men kvar finns myc­ket att gö­ra. Av de all­var­li­ga ar­bets­platso­lyc­kor­na i bygg­bran­schen, som Sten­berg stu­de­rat, så hör fall- och hal­ko­lyc­kor till de van­li­ga­re. * ”Per­son­fak­to­rer som ål­der och at­ti­tyd och in­ställ­ning till sä­ker­het på­ver­kar ris­ker­na lik­som den sä­ker­hetskul­tur som präg­lar ar­bets­plat­sen. Det finns ock­så ett klart sam­band mel­lan stress och all­var­li­ga olycks­fall. Ar­bets­led­ning­en måste gå i brä­schen och ge sä­ker­hets­frå­gor­na högs­ta pri­o­ri­tet. Ett väl fun­ge­ran­de fö­re­byg­gan­de ar­be­te för häl­sa och sä­ker­het är starkt kopp­lat till god pla­ne­ring av ar­be­tet på ar­bets­plat­sen i öv­rigt och olycks­falls­ris­ker­na”, sam­man­fat­tar Sten­berg. med det mesta från lac­ke­ra­re till piz­za­ba­ga­re. Jag sat­te mig med te­le­fon­ka­ta­lo­gen och ring­de oli­ka ar­bets­gi­va­re från A till Ö. Jag kom till bok­sta­ven G, när jag fick napp hos en ställ­nings­fir­ma, sä­ger han.

HAN JOBBADE SE­DAN som re­se­mon­tör, från Mal­mö i sö­der till Pa­ja­la i norr, in­nan han kom till Her­mans­son och nu job­bar mer på en hal­ländsk hem­ma­plan.

– Det är en till­ta­lan­de fri­het i det här ar­be­tet, sä­ger Pä­ivärin­ta som även va­rit 120 me­ter upp i luf­ten och mon­te­rat ställ­ning­ar vid tor­net på en norsk ol­je­platt­form.

Nu är det, om nå­gon till även­ty­ra­re tror det, in­te ett jobb som man går rakt in i. Fö­re­ta­gen måste se till att ge nya mon­tö­rer en ut­bild­ning, och först ef­ter 4 200 tim­mars ar­be­te som lär­ling, två-tre år, är mon­tö­ren re­do för ett själv­stän­digt ar­be­te.

INSTRUKTIONER. Claes Johansson på Her­mans­son Bygg­ställ­ning­ar in­strue­ras av ut­bil­da­ren Jo­a­kim Tun­je.

UTRUSTNINGEN PÅ PLATS. Pa­trik Pä­ivärin­ta och Johan Andre­as­son hand­leds av Jo­a­kim Tun­je (till hö­ger).

SÄ­KER NEDFART. Ställ­nings­mon­tö­rer­na Claes Johansson och Pet­ter Wid­gren un­der rädd­nings­öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.