Fer­ris (KD) lämnar ks

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Krist­de­mo­kra­ten Georgia Fer­ris lämnar sin plats i kom­mun­sty­rel­sen. – Jag skul­le gär­na ha fort­satt, men det är svårt för mig att få ihop ti­den, sä­ger hon.

Hon hän­vi­sar till att hon med tre små barn och re­la­tivt nytt jobb har svårt att hin­na med det krä­van­de po­li­tis­ka upp­dra­get i kom­mun­sty­rel­sen, ks.

– SÅ I och för sig är det ju en all­mängil­tig po­li­tisk frå­ga, hur det är möj­ligt för per­so­ner i min ål­der att va­ra fri­tids­po­li­ti­ker. Och jag lämnar in­te för att jag trött­nat, ut­an ha­de gär­na va­rit kvar, sä­ger Georgia Fer­ris.

Hon be­hål­ler sitt upp­drag som le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge, men lämnar allt­så upp­dra­get som or­di­na­rie le­da­mot för Krist­de­mo­kra­ter­na i kom­mun­sty­rel­sen.

I KOM­MUN­STY­REL­SEN ef­ter­träds hon av par­ti­kam­ra­ten Su­san Pet­ters­son, för när­va­ran­de le­da­mot i barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

– Ja, och hon är min mam­ma och var den som loc­ka­de in mig i po­li­ti­ken, sä­ger Georgia Fer­ris.

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

GEORGIA FER­RIS. ”Ha­de gär­na va­rit kvar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.