Fak­ta: Kem­va­pen i Sy­ri­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FAK­TA: AFP

■■2 au­gusti 2016:

Op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et rap­por­te­rar 24 fall av kväv­ning i Sa­raqeb, en re­bell­kon­trol­le­rad stad nä­ra Alep­po. Or­sa­ken miss­tänks va­ra klor­gas. ■■25 au­gusti 2015:

Sy­ris­ka re­bel­ler lar­mar om en kem­va­pen­at­tack som ska ha ge­nom­förts den 21 au­gusti i re­bell­fäs­tet Ma­rea i nor­ra Alep­po. Isla­mis­ka sta­ten an­kla­gas för att lig­ga bakom, en slut­sats som får stöd i en Fn-rap­port 2016. ■■7 au­gusti 2015: FN:S sä­ker­hets­råd grun­dar en ex­pert­pa­nel med upp­dra­get att ut­re­da klor­ga­s­at­tac­ker i Sy­ri­en. I slu­tet av au­gusti an­kla­gar en Fn-kom­mis­sion sy­ris­ka re­gi­men för att ha an­vänt kem­va­pen, san­no­likt klor­gas, vid åt­ta till­fäl­len. ■■10 sep­tem­ber 2014: Or­ga­ni­sa­tio­nen för för­bud mot ke­mis­ka va­pen upp­ger att klor­gas har an­vänts sys­te­ma­tiskt i by­ar i Id­lib­pro­vin­sen. ■■21 au­gusti 2013: Hund­ra­tals män­ni­skor dö­das i kem­va­pen­at­tac­ker i de­lar av Da­mas­kus. Se­na­re häv­dar ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten att Sy­ri­ens re­ge­ring ”med stor san­no­lik­het” lig­ger bakom at­tac­ker­na, då sam­man­lagt över 1 400 män­ni­skor dö­das, där­ibland fle­ra hund­ra barn. I sep­tem­ber slår en Fn-rap­port fast att det finns tyd­li­ga be­vis för att sa­ring­as an­vän­des. ■■23 ju­li 2012: As­sa­dre­gi­men er­kän­ner för förs­ta gång­en att den har ke­mis­ka va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.