Gui­de för ökad se­ni­or­surf

Skrift ska få fler äld­re att vå­ga sig ut på nä­tet: ”En mål­grupp man måste ta till­va­ra på”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Allt fler äld­re be­mäst­rar nä­tet och so­ci­a­la me­di­er, men många står fort­fa­ran­de ut­an­för. Nu släp­per In­ter­netstif­tel­sen i Sve­ri­ge (IIS) en gui­de för att hjäl­pa fler se­ni­o­rer ur det di­gi­ta­la ut­an­för­ska­pet.

– Den äld­re ge­ne­ra­tio­nen är en mål­grupp som man måste ta till­va­ra på. Där­för ger vi ut en gui­de där äld­re får kun­skap att an­vän­da in­ter­net, med mi­ni­ma­la instruktioner, sä­ger Jessica Bäck, pro­jekt­le­da­re för Iis-gui­den.

Här ges bland an­nat svar på hur äld­re kan an­vän­da surf­plat­tor och da­to­rer för att kon­tak­ta sin fa­milj via so­ci­a­la me­di­er, hur de kan rö­ra sig runt i di­gi­ta­la kar­tor el­ler gö­ra hjärn­gym­pa med su­do­ku och kors­ord.

– Det kan ock­så bli dyrt att ham­na ut­an­för in­ter­net om man in­te läng­re kan be­ta­la si­na räk­ning­ar per post, sä­ger Jessica Bäck.

För­ra året stod mer 630 000 män­ni­skor, mot­sva­ran­de 7 pro­cent av be­folk­ning­en ut­an­för in­ter­net i Sve­ri­ge. Det är fram­för allt de äld­re som hör till des­sa ic­ke an­vän- da­re. An­led­ning­en är dels oin­tres­se och dels krång­lig teknik, vi­sar mät­ning­ar från IIS.

Men ut­an­för­ska­pet har mins­kat med ti­den. För någ­ra år se­dan var en tred­je­del av per­so­ner mel­lan 66 och 75 ic­ke-an­vän­da­re. Nu har siff­ran hal­ve­rats, en­ligt IIS.

– Det finns en fö­re­ställ­ning om att äld­re in­te vill an­vän­da da­to­rer och in­ter­net. Det är fel. Det finns ett be­hov oav­sett ål­der, sä­ger Anders Lund­kvist, ord­fö­ran­de för in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Se­ni­or­net Swe­den.

I 20 år har Se­ni­or­net hål­lit stu­die­cirk­lar för att få se­ni­o­rer att lä­ra sig mer om nyt­ta och nö­je med IT. En­ligt dem har de äld­re all­tid vi­sat ett in­tres­se för ny teknik.

– Många vill um­gås via nä­tet, skic­ka in in­sän­da­re via in­ter­net, el­ler släkt­fors­ka. På se­na­re tid har även många bli­vit jät­tein­tres­se­ra­de av 3D-prin­ting, sä­ger Lund­kvist.

I slutän­dan hand­lar det om att in­klu­de­ra de äld­re i ut­veck­ling­en, en­ligt Se­ni­or­nets ord­fö­ran­de. Det är in­te all­tid så lätt när allt fler ak­tö­rer som ban­ker, post och myn­dig­he­ter går mot att di­gi­ta­li­se­ra si­na tjäns­ter.

–Det är oro­väc­kan­de att viss typ av sam­hälls­tjänst, som många är va­na vid, för­änd­ras el­ler för­svin­ner. Men di­gi­ta­li­se­ring­en be­hö­ver in­te ba­ra ut­gö­ra ett hot. Om de äld­re lär sig av den nya tek­ni­ken kan även de va­ra med att dri­va ut­veck­ling­en, sä­ger Lund­kvist.

Eli­sa­beth Ber­gen, 71, har lärt sig mer om web­ben med hjälp av so­nen Andre­as. Nu pra­tar hon med si­na barn­barn via vi­de­o­sam­tal.

–Det har för­enk­lat vardagen jät­te­myc­ket. Man slip­per kän­na sig som en idi­ot, sä­ger Eli­sa­beth.

De nya tek­nis­ka kun­ska­per­na har gjort att Eli­sa­beth kan ut­fö­ra en rad ären­den ut­an att läm­na hem­met.

– Jag an­vän­der in­ter­net för att kun­na swisha peng­ar och and­ra tjäns­ter med mo­bilt bank-id. Jag tyc­ker ock­så att det är vik­tigt att kun­na skic­ka mejl, kom­mu­ni­ce­ra på Fa­ce­book, tit­ta på tv och lä­sa tid­ning­ar, sä­ger Eli­sa­beth.

Även om den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en har si­na för­de­lar, är den sam­ti­digt skräm­man­de, tyc­ker Eli­sa­beth.

– Det går att gö­ra myc­ket på in­ter­net nu­för­ti­den. Det är otäckt att ens in­tegri­tet och per­son­li­ga skydd är så lät­till­gäng­lig. Gabri­el Cardona Cervantes/tt

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

”Förenklar vardagen”. Eli­sa­beth Ber­gen, 71, har lärt sig mer om web­ben med hjälp av so­nen Andre­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.