Fri­sko­la bac­kar – stop­par könsupp­de­la­de bus­sar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Låg­sta­di­e­le­ver på en mus­limsk fri­sko­la i Stock­holm de­las upp ef­ter kön när de åker skol­buss, rap­por­te­rar TV4:S Kal­la fak­ta.

Sko­lans rek­tor sä­ger att man nu stop­par de könsupp­de­la­de tu­rer­na.

Kal­la Fak­ta rap­por­te­rar att man vid fle­ra oli­ka till­fäl­len do­ku­men­te­rat att flic­kor­na hän­vi­sas till dör­ren längst bak, me­dan poj­kar­na går in ge­nom den främ­re dör­ren. Bar­nen är i åld­rar­na sex till tio år och går i den mus­lims­ka fri­sko­lan Al-az­har i Väl- ling­by i väst­ra Stock­holm. De bus­sas från hem­men i Tens­ta och Rin­ke­by. Re­ak­tio­ner­na är star­ka. – Här åker vi buss till­sam­mans oav­sett om man är tjej el­ler kil­le, kvin­na el­ler man. Det här ty­der på att vi har mer att ta tag i när det gäl­ler seg­re­ga­tion, sä­ger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re och för­re ut­bild­nings­mi­nis­tern Jan Björ­klund:

– Om det­ta på nå­got sätt är sank­tio­ne­rat av sko­lan, då me­nar jag att en så­dan sko­la ska stäng­as.

Nu­va­ran­de ut­bild­nings­mi­nis­tern, Gustav Fri­do­lin (MP), med­de­lar att la­gen vad gäl­ler kon­fes­sio­nel­la friskolor nu ska skär­pas.

Un­der en press­kon­fe­rens i går sa­de sko­lans rek­tor, Hus­se­in Ibra­him, att skol­led­ning­en in­te har känt till könsupp­del­ning­en.

– Det är olyck­ligt att det skett. Vi vill in­te att det ska va­ra så, det är en ny­het för oss, trots att vi sit­ter i skol­led­ning­en. Där tac­kar vi me­dia för att de lyfter upp det här.

–Ef­ter det har vi sut­tit i kris­mö­te och åt­gär­dat det­ta re­dan i dag. Det som skett är ing­et som vi i skol­led­ning­en upp­ma­nat att vå­ra an­ställ­da ska gö­ra, sä­ger han och bju­der in ut­bild­nings­mi­nis­tern till sko­lan för att se hur verk­sam­he­ten ser ut.

Sko­lans bi­trä­dan­de rek­tor, Ro­ger Lin­dquist, sa­de att fri­tids­le­da­re de­lat upp bar­nen ef­tersom poj­kar va­rit stö­ki­ga.

– Det man sva­rat är att vis­sa ele­ver va­rit väl­digt rör­li­ga på bus­sen och att man bett dem att sit­ta längst fram med en bussvärd. Se­dan har det va­rit många poj­kar som va­rit rör­li­ga, vil­ket gjort att det bli­vit upp­de­lat. (TT)

FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Rek­tor Hus­se­in Ibra­him och bi­trä­dan­de rek­tor Ro­ger Lin­dquist höll press­träff i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.