SOK pe­tar Falun från Os-pla­nen

OLYMPISKT: BE­RÄK­NAS ATT KOS­TA 13 MIL­JAR­DER KRO­NOR

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG TT

– Det är vik­tigt att för­stå den in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­ren­sen, sä­ger SOK:S ord­fö­ran­de Hans Vest­berg.

I sitt re­missvar till Stock­holms stads utred­ning om en even­tu­ell svensk Os-an­sö­kan skri­ver SOK att de de­lar be­döm­ning­en att det är möj­ligt och önsk­värt för Stock­holm att ar­ran­ge­ra spe­len om nio år.

För att hit­ta ett så vin­nan­de kon­cept som möj­ligt tyc­ker SOK att så myc­ket fo­kus som möj­ligt ska läg­gas på Stock­holm.

DET SKUL­LE IN­NE­BÄ­RA att det till ex­em­pel in­te skul­le bli någ­ra back­hopp­nings­täv­ling­ar i Falun ut­an att tem­po­rä­ra hopp­bac­kar i stäl­let ska byg­gas i hu­vud­sta­den, som se­na­re skul­le kun­na ska­las ner till mindre trä­nings­bac­kar för ung­do­mar.

På sam­ma sätt skul­le en­dast de al­pi­na fart­gre­nar­na av­gö­ras i Åre, me­dan tek­nik­gre­nar, fre­e­sty­le och snow­board skul­le sam­las i Stock­holm.

– En av idéer­na som den in­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka rö­rel­sen har är att hål­la at­le­ter­na till­sam­mans så myc­ket som möj­ligt. Vi vill få upp den här frå­gan till ytan. Den kan bli vik­tig, sä­ger Vest­berg.

Han sä­ger att Stock­holms stads kost­nads­bud­get på 13 mil­jar­der kro­nor ver­kar va­ra bra ge­nom­tänkt.

– NU BE­HÖ­VER vi tit­ta på in­täkts­si­dan och se till att vi får li­ka myc­ket in­täk­ter så att vi får en ba­lan­se­rad bud­get så in­te skat­te­be­ta­lar­na i Stock­holm be­las­tas, sä­ger han.

SOK har pra­tat med al­la id­rotts­för­bund om vad en Os-an­sö­kan kan få för be­ty­del­se för svensk id­rotts­rö­rel­se.

– Det som är vik­tigt för dem är att de in­te vill se nå­gon för­säm­ring för dem om vi gör ett sånt här stort event, sä­ger Vest­berg.

– Det här ska va­ra en sam­hälls­kraft över tid. Om vi skul­le vin­na ska det byg­gas nå­got för mer än ba­ra de här vec­kor­na som OS och Pa­ra­lym­pics på­går.

Sve­ri­ges pa­ra­lym­pis­ka kom­mit­té (SPK) ska pre­sen­te­ra sitt re­missvar se­na­re i vec­kan, men kan re­dan nu be­rät­ta vad de an­ser va­ra vik­ti­gast med att få ett Pa­ra­lym­pics till Sve­ri­ge.

Strun­ta i Falun och lägg så många gre­nar som möj­ligt i Stock­holm. Det kon­cep­tet tror Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té har störst chans att vin­na om­röst­ning­en om vin­ter-os och Pa­ra­lym­pics 2026.

– FOLKHÄLSAN ÄR vik­tig ef­tersom ohäl­san är väl­digt hög hos per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning­ar, nå­got som man in­te ser hos dem som är fy­siskt id­rotts­ak­ti­va, sä­ger Åsa Lli­na­res Nor­lin, vice ord­fö­ran­de i SPK.

– Till­gäng­lig­he­ten är ock­så en vik­tig frå­ga. Många är in­te ak­ti­va för att man in­te kom­mer åt an­lägg­ning­ar­na. För oss skul­le täv­ling­ar­na 2026 bli ett cre­scen­do av ar­be­tet som vi vill byg­ga upp fram till spe­len och som ska ge nå­got be­stå­en­de.

Bild: JANERIK HENRIKSSON

RATAR FALUN. Hans Vest­berg, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té vill kon­cen­tre­ra så myc­ket som möj­ligt av ett svenskt OS till Stock­holm. Det me­nar han är en­da chan­sen att få spe­len till Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.