Fak­ta:

Os-an­sö­kan

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Stock­holms stads utred­ning vi­sar att det är möj­ligt och önsk­värt med en svensk an­sö­kan om att få vin­ter-os 2026.

* Ef­ter en re­miss­run­da un­der vå­ren, där SOK nu pre­sen­te­rat sitt svar, ska kom­mun­full­mäk­ti­ge i som­mar ta be­slut om man ska gå vi­da­re med en an­sö­kan.

* I höst ska re­ge­ring­en god­kän­na Os-an­sö­kan.

* Den for­mel­la an­sö­kan ska över­läm­nas till In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén, IOK, un­der som­ma­ren 2018.

* I sep­tem­ber 2019 fat­tar IOK be­slut om vil­ken stad som får ar­ran­ge­ra vin­ter­spe­len 2026.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.