Enkät: Fler kan tän­ka sig kö­pa el­bil

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Pe­ter Challis/tt

In­tres­set för el­bi­lar ökar. I en en­kät­un­der­sök­ning sä­ger nio av tio att de kan tän­ka sig att kö­pa en el­bil.

Men fort­fa­ran­de är de få som fak­tiskt äger en.

Re­sul­ta­tet av un­der­sök­ning­en, från el­saj­ten Elsk­ling, för­vå­nar in­te Fredrik Sandberg, chefre­dak­tör för tid­ning­en El­bi­len.

– El­bil fun­kar för jät­te­många i dag, men kö­per man en bil som kos­tar över 300 000 kro­nor så vill man ha en bil som man kan ha till allt, sä­ger han.

–Bi­lar­na måste kla­ra av i stort sett det som en ben­sin­bil kla­rar. De kanske kan va­ra nå­got dy­ra­re men de får in­te kos­ta en mil­jon. Vad al­la vän­tar på är bi­lar med lång räck­vidd, drag­krok och kom­bi­ut­fö­ran­de.

Även om många vill ha en el­bil är det ba­ra en pro­cent av hus­hål­len som äger en. Många sva­rar i en­kä­ten att det är kost­na­den som hind­rar ett in­köp. Dels är el­bi­len dy­ra­re att kö­pa, dels finns en stör­re osä­ker­het kring andra­hands­vär­det. Där­ef­ter nämns osä­ker­he­ten kring bat­te­ri­er­nas livs­längd och en allt för kort räck­vidd.

Sär­skilt de som bor i gles­byg­den an­ser att den re­la­tivt kor­ta räck­vid­den och av­sak­nad av snabb­ladd­sta­tio­ner gör da­gens el­bi­lar mindre in­tres­san­ta.

En­ligt Sandberg kom­mer det snart el­bi­lar på den svens­ka mark­na­den med lång räck­vidd som är be­tyd­ligt bil­li­ga­re än da­gens Tesla­mo­del­ler.

– Vi står på kan­ten till ett ge­nom­brott. Det är en väl­digt spän­nan­de ut­veck­ling.

To­talt del­tog 7 760 per­so­ner i Elsk­lings un­der­sök­ning om el­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.