Mindre plats för vil­da djur

Be­folk­ning­en ökar ex­plo­sions­ar­tat – kraf­tig minsk­ning av Keny­as stor­vilt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det af­ri­kans­ka stor­viltet tap­par allt mer mark i allt fler län­der. Nya in­ven­te­ring­ar av­slö­jar att vilt­stam­mar­na i Kenya har mins­kat med två tred­je­de­lar se­dan 1970­ta­let.

Or­sa­ken är be­folk­nings­ex­plo­sio­nen i lan­det.

Fors­kar­na som ställt sam­man in­ven­te­ring­ar­na på­pe­kar att Keny­as be­folk­ning, som i de fles­ta af­ri­kans­ka län­der, har ökat dra­ma­tiskt de se­nas­te 50–60 åren.

År 1960 ha­de lan­det 8,1 mil­jo­ner män­ni­skor. Se­dan dess har an­ta­let sex­fal­di­gats och är i dag up­pe i 48,1 mil­jo­ner.

Det sä­ger sig självt att en så­dan ök­ning får kon­se­kven­ser. Mer mark od­las, by­ar­na har bli­vit fler och kon­kur­ren­sen om ut­rym­met allt hår­da­re. Allt mindre plats finns över för de vil­da dju­ren.

Kenya har än­då, un­der lång tid, be­trak­tats som re­la­tivt viltrikt och na­tur­tu­ris­men blev myc­ket ti­digt en vik­tig in­komst­käl­la för lan­det.

Där­för är de nya siff­ror­na skräm­man­de. Stam­mar­na av 18 vil­da djurar­ter – ele­fan­ter, strut­sar och sto­ra hov­djur – har in­ven­te­rats från luf­ten i oli­ka om­gång­ar se­dan 1970­ta­let och den se­nas­te räk­ning­en vi­sar på ex­tre­ma för­lus­ter.

I ge­nom­snitt har an­ta­let djur mins­kat med 68,1 pro­cent se­dan 1977, från en to­tal vilt­ po­pu­la­tion på drygt 1,8 mil­jo­ner till cir­ka 600 000 djur.

Ned­gång­en är som värst (72–88 pro­cent) för tio av ar­ter­na: vårtsvin, mindre kudu, thom­song­a­sell, elan­dan­ti­lop, oryx­an­ti­lop, to­pi­an­ti­lop, ko­an­ti­lop, im­pa­la, gré­vy­zeb­ra och vat­ten­bock.

Nå­got mindre för­lus­ter (60– 70 pro­cent) no­te­ras för gnu, gi­raff, grant­ga­sell och gi­raff­ga­sell, me­dan ned­gång­en för stäpp­zeb­ra, buf­fel, ele­fant och struts ru­bri­ce­ras som ”mått­lig” (30–50 pro­cent).

Någ­ra av ar­ter­na är nu ne­re i så lå­ga tal att de­ras fort­sat­ta ex­istens i Kenya är i fa­ra. Ba­ra knappt 8 700 vårtsvin finns kvar i lan­det en­ligt in­ven­te­ring­en, me­dan an­ta­let vat­ten­boc­kar mins­kat till knappt 2 000.

Tryc­ket är hårt även mot na­tio­nal­par­ker och re­ser­vat. I två av Keny­as mest be­röm­da skyd­da­de om­rå­den, re­ser­va­tet Ma­sai Ma­ra och na­tio­nal­par­ken Ts­a­vo, har vilt­po­pu­la­tio­ner­na hal­ve­rats se­dan 1970­ta­let. Bå­de Ma­sai Ma­ra och Ts­a­vo har pe­ri­od­vis drab­bats av hårt tjuv­skyt­te, stör­ning­ar och in­trång – vil­ket åter­speg­lar att hu­vud­or­sa­ken till kri­sen är den väx­an­de be­folk­ning­en.

Sam­ti­digt som män­ni­skor­na har bli­vit fler har an­ta­let tam­djur – får, get­ter, ka­me­ler, ås­nor och nöt­kre­a­tur – ökat från drygt 11 till drygt 15 mil­jo­ner. Tam­dju­ren har helt en­kelt er­satt de vil­da väx­tä­tar­na i många om­rå­den. De vil­da dju­rens an­del av den sam­la­de bi­o­mas­san av väx­tä­ta­re hal­ve­ra­des från 22 till 11 pro­cent från 1977 till 2013.

Det finns även and­ra or­sa­ker till minsk­ning­ar­na, varav kli­mat­för­änd­ring­ar är en av de vik­ti­ga­re. Ne­der­bör­den har mins­kat och tem­pe­ra­tu­rer­na har sti­git i Kenya de se­nas­te de­cen­ni­er­na vil­ket har mins­kat fö­do­till­gång­en för al­la väx­tä­ta­re.

Vad bör gö­ras? Fors­kar­na, vars re­sul­tat re­do­vi­sas i Pub­lic Lib­ra­ry of Sci­ence, på­pe­kar att Kenya trots för­lus­ter­na fort­fa­ran­de är re­la­tivt viltrikt. Men om in­te det mesta ska gå för­lo­rat i en nä­ra fram­tid krävs vis­sa åt­gär­der.

Det vik­ti­gas­te är att po­li­ti­ker­na tar mod till sig och sät­ter kla­ra grän­ser för hur många tam­djur som får fin­nas i lan­dets di­strikt. Att re­gle­ra an­ta­let får, get­ter, ka­me­ler och kor är helt nöd­vän­digt.

Det är ock­så vik­tigt att kom­plet­te­ra na­tio­nal­par­ker­na ge­nom att ut­ö­ka an­ta­let pri­va­ta och gruppäg­da skydds­om­rå­den. Så­da­na finns nu runt Ma­sai Ma­ra och på många and­ra håll i Kenya och i des­sa har viltet ökat på se­na­re år, i kon­trast till det öv­ri­ga lan­det.

I des­sa om­rå­den finns ock­så sto­ra möj­lig­he­ter att spri­da in­koms­ter­na från tu­ris­men till män­ni­skor­na i om­rå­det, och på så vis ge dem ett in­ci­ta­ment att be­va­ra de vil­da dju­ren istäl­let för att se dem som fi­en­der.

Ro­land Johansson/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.