Frank­ri­ke var­nar för rysk val­rap­por­te­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Franço­is Fil­lon le­der mät­ning­ar­na in­för det frans­ka pre­si­dent­va­let, om man får tro en ar­ti­kel pub­li­ce­rad av den stat­li­ga rys­ka pro­pa­gan­da­ka­na­len Sput­nik.

Nu var­nar en fransk kom­mis­sion för miss­vi­san­de rap­por­te­ring.

”Pre­si­dent­val 2017: Fil­lon le­der mät­ning­ar­na igen” ly­der ru­bri­ken på en fransk­språ­kig ar­ti­kel pub­li­ce­rad för­ra vec­kan av den stat­li­ga rys­ka ny­hets­tjäns­ten Sput­nik.

En upp­se­en­de­väc­kan­de ny­het, ef­tersom den kon­ser­ va­ti­ve kan­di­da­ten Franço­is Fil­lon lig­ger på strax un­der 20 pro­cent i de fles­ta opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar, me­dan Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen och mit­ten­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron sam­lar runt 25 pro­cent väl­jar­stöd var­de­ra.

I tex­ten fram­går vis­ser­li­gen att ”ma­jo­ri­te­ten av mät­ning­ar­na vi­sar att Ma­ri­ne Le Pen och Em­ma­nu­el Macron kom­mer att mö­tas i den and­ra om­gång­en av pre­si­dent­va­let”, men ar­ti­keln är vinklad på att Fil­lon lig­ger i topp.

Nu var­nar den frans­ka kom­mis­sio­nen för opi­ni­ons­mät­ning­ar för den miss­vi­san­de rap­por­te­ring­en, som grun­dar sig på en ana­lys gjord av det Moskva­ba­se­ra­de fö­re­ta­get Brand Ana­ly­tics.

Sput­nik har ti­di­ga­re fått kri­tik av Macrons kam­panj. Ri­chard Fer­rand, chef för mit­ten­kan­di­da­tens rö­rel­se En mar­che (På marsch), sa­de i feb­ru­a­ri en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters att pro­pa­gan­da­ka­na­len spri­der fals­ka ny­he­ter i syf­te att ska­da Macron.

Björn Pal­mertz, se­nio­ra­na­ly­ti­ker vid För­svars­hög­sko­lan, be­skri­ver Sput­nik som en av de mest ony­an­se­ra­de rys­ka pro­pa­gan­da­ka­na­ler­na.

– Den är mer vinklad än RT (Rus­sia To­day). Ge­ne­rellt sett kan man se att verk­tyg som rik­tar sig mot nä­tet ten­de­rar att va­ra mer vrid­na. Man kan sik­ta in sig mer på spe­ci­fi­ka mål­grup­per än i ex­em­pel­vis en bred tv­ka­nal, sä­ger han.

Pontus Ahl­kvist/tt

FOTO: ALEXEI DRUZHININ/AP

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och Frank­ri­kes ti­di­ga­re pre­miär­mi­nis­ter Franço­is Fil­lon. Bil­den är från 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.