Tv-pro­fi­len John Chris­pins­son död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Pro­gram­le­da­ren John Chris­pins­son är död. Han sörjs av vän­ner och kol­le­gor.

Jour­na­lis­ten och Svt-pro­fi­len John Chris­pins­son av­led has­tigt un­der mån­dags­kväl­len, upp­ger hans fa­milj för SVT Ny­he­ter.

HAN SÖRJS NU av kol­le­gor­na på SVT.

– Jag har job­bat jät­te­myc­ket med John bå­de på ra­di­on och på tv. Han är en av de ab­so­lut ro­li­gas­te per­so­ner­na jag har job­bat med, han var så otro­ligt bil­dad och lätt­sam. Det var all­tid lätt att job­ba med ho­nom, sä­ger pro­gram­le­da­ren Ma­ri­an­ne Rund­ström till SVT.

Svt-pro­fi­len Claes Elfs­berg sän­de No­bel­fes­ten 2009 till­sam­mans med Chris­pins­son.

– Det kom­mer som en chock, det är fruk­tans­värt sorg­ligt. När vi sågs se­nast för nå­gon må­nad el­ler två se­dan, då ver­ka­de han väl­digt alert, sä­ger Elfs­berg till Ex­pres­sen.

Chris­pins­son ar­be­ta­de för­u­tom med SVT:S No­bel­sänd­ning­ar även med Go­mor­ron Sve­ri­ge där han var pro­gram­le­da­re. Han har ock­så ar­be­tat på Sve­ri­ges Ra­dio med ak­tu­a­li­tet­s­och hi­sto­ris­ka pro­gram.

HAN BÖR­JA­DE SIN kar­riär som skri­van­de jour­na­list in­nan han kom till ra­di­on på 1980-ta­let. På SVT ar­be­ta­de han även med pro­gram som Sve­pet, Rö­da rum­met och Me­lo­di­festi­va­len. Han skrev även fle­ra böc­ker om histo­ria.

John Chris­pins­son blev 60 år.

Bild: ERIK MÅRTENSSON/TT

HAR GÅTT BORT. Pro­gram­le­da­ren John Chris­pins­son har av­li­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.