Tys­ke Wolf Erl­bruch till­de­las årets Al­ma­pris

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 031-62 46 47 ul­la.sunds­trom@gp.se

Det hand­lar of­ta dö­den och li­vets me­ning i Al­ma­pris­ta­ga­ren, Wolf Erl­bruchs bil­der­böc­ker. Men hans ge­nom­brott är boken om en li­ten mull­vad som får en bajs­korv i hu­vu­det.

Igår till­kän­na­gavs vem som får årets Lit­te­ra­tur­pris till Astrid Lind­grens min­ne och blir fem mil­jo­ner kro­nor ri­ka­re. Ju­ryns ord­fö­ran­de Bo­el Wes­tin av­slö­ja­de nam­net på Kung­li­ga Bib­li­o­te­ket i Stock­holm ef­ter ett in­led­nings­tal av kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke.

– Oh de­ar, I´m a bit spee­chless, sa­de Erl­bruch när han fick ve­ta att han fått pri­set. Ett sam­tal som spe­la­des upp un­der till­kän­na­gi­van­det.

JU­RYNS MOTIVERING LY­DER: ”Wolf Erl­bruch gör vik­ti­ga livs­frå­gor till­gäng­li­ga och han­ter­ba­ra för lä­sa­re i al­la åld­rar. Med hu­mor och vär­me djupt ro­tad i en hu­ma­nis­tisk grund­syn vi­sar hans verk det lil­la i det sto­ra. Han be­härs­kar mäs­ter­ligt sin teck­nings­konst och bott­nar i en lång tra­di­tion sam­ti­digt som han öppnar nya kre­a­ti­va föns­ter. Wolf Erl­bruch är en om­sorgs­full vi­sio­när.”

– Han är en sorts fri­tän­ka­re som kan fö­ra fi­lo­so­fis­ka re­so­ne­mang ge­nom bil­der och kom­bi­ne­rar svå­ra äm­nen med en lätt­het som är unik, sä­ger Bo­el Wes­tin till GP.

ÅRETS ALMA-PRIS­TA­GA­RE ÄR från Tyskland, född 1948. Han de­bu­te­ra­de 1985 med bil­der­na till Ja­mes Aggreys Ör­nen i höns­går­den. Ge­nom­brot­tet kom fem år se­na­re med Det var det fräc­kas­te! i sam­ar­be­te med Wer­ner Holz­warth. Boken hand­lar om en arg li­ten mull­vad som träf­fas av en bajs­korv i hu­vu­det och ger sig ut för att ta re­da på vem som är den skyl­di­ge.

An­den dö­den och tul­pa­nen från 2007 är be­rät­tel­sen om en and som upp­söks av dö­den. Den har fil­ma­ti­se­rats och satts upp som pjäs, i Sve­ri­ge se­nast 2013 av Unga Dra­ma­ten.

Lit­te­ra­tur­pri­set till Astrid Lind­grens min­ne 2017 över­läm­nas på Stock­holms kon­sert­hus av Kron­prin­ses­san Victo­ria den 29 maj.

UL­LA SUND­STRÖM

HU­MOR OCH FILOSOFI. Wolf Erl­bruchs ge­nom­brott blev boken Det var det fräc­kas­te, om mull­va­den som vak­nar av att nå­gon baj­sat på hans hu­vud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.