Ax­born ra­san­de i pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Fal­ken­ber­ga­ren blev ra­san­de i pre­miärav­snit­tet. När han ser det i ef­ter­hand kän­ner han sig blot­tad.

På mån­dags­kväl­len sän­des förs­ta av­snit­tet av ”Sve­ri­ges Mo­di­gas­te” på TV3 där fal­ken­ber­ga­ren Gustav Ax­born, 21, är med.

– Det var li­te job­bigt och kons­tigt att se och hö­ra sig själv på tv. Man kän­ner sig gans­ka blot­tad. Det är så myc­ket käns­lor in­blan­dat, allt är äk­ta och man kan in­te sty­ra nå­got ef­tersom det re­dan är in­spe­lat, sä­ger Gustav Ax­born som nu bor i Stock­holm.

Han sä­ger att han satt med rys­ning­ar he­la av­snit­tet och be­skri­ver den förs­ta täv­ling­en ”The drow­ning cage”, där del­ta­gar­na skul­le så­ga sig ur en bur, som bru­tal.

– DEN VAR helt sjuk. Just höj­der och vat­ten är in­te mi­na räds­lor. Men vi var fast­ked­ja­de och sänk­tes ner i vat­ten på obe­stämt tid. Det var oli­ka länge var­je gång. Man viss­te ald­rig när man skul­le kom­ma upp. Man kun­de in­te räk­na. Jag trod­de att vi skul­le spe­la in li­te ro­lig tv, och så slängs man in i det, det förs­ta man gör. Jag ha­de ald­rig känt så­dan pa­nik ti­di­ga­re, sä­ger han.

Gustav Ax­born be­rät­tar att han sval­de myc­ket vat­ten.

– Det syn­tes in­te i pro­gram­met, men en gång var jag un­der vat­ten ett bra tag. Ha­de jag in­te va­rit en så­dan täv­lings­män­ni­ska ha­de jag gett upp di­rekt. Det var äck­ligt.

När Gustav Ax­born väl kom upp ur bu­ren var han ra­san­de.

– De två jag tyck­te var bäst var i and­ra la­get och vårt lag fick tio straff­mi­nu­ter. Det var så omo­ti­ve­ran­de. Och när jag väl var ne­re tog det gans­ka lång tid. Av nå­gon an­led­ning tit­ta­de jag un­der vatt­net så jag fick myc­ket salt­vat­ten i ögo­nen. Jag såg in­te var jag fi­la­de. När jag såg på ring­en se­na­re ha­de jag så­gat på fy­ra stäl­len. Jag blev så lack. Ha­de jag så­gat på sam­ma stäl­le ha­de vi kanske vun­nit.

går

VIN­NA­REN AV PRO­GRAM­MET hem med 500 000 kro­nor.

– Det var en av an­led­ning­ar­na till att jag sök­te. Om jag vann skul­le jag först och främst ta­tu­e­ra fär­digt mig. Jag har re­dan gad­dat ena ar­men men jag vill gö­ra brös­tet och mas­sa and­ra gre­jer. Och det kos­tar peng­ar att gö­ra myc­ket gadds. Sen skul­le jag spa­ra peng­ar och bju­da pap­pa på en re­sa när han fyl­ler 50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.