Bry­ter tyst­na­den om Ös­ter­går­den

ÄLDRE­VÅR­DEN: En kvin­na i 80-års­ål­dern be­rät­tar hur det är att bo på Var­bergs kom­muns äldre­bo­en­de Ös­ter­går­den. ”Jag hop­pas att jag dör, fak­tiskt, jag kan in­te se ett liv fram­för mig här”, sä­ger hon.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fredrik Larsson 010-471 53 67 ∙ fredrik.larsson@hn.se

An­na, som egent­li­gen he­ter någon­ting an­nat, bor på Ös­ter­går­dens äldre­bo­en­de och van­trivs. Of­tast sit­ter hon en­sam på sitt rum, ut­an hopp om fram­ti­den. ”Jag hop­pas att jag dör”.

”An­na du bor­de in­te sit­ta här, det är fel plats för dig”, bru­kar ett av de yng­re vård­bi­trä­de­na sä­ga till hen­ne.

– Jag är in­te från Var­berg, men det var min son som ord­na­de så att jag fick en plats här.

På se­na­re tid har hon fått pa­ni­kång­est. Ång­es­ten och ängs­lan däm­par hon med en lug­nan­de ta­blett på mor­gon och kväll. Men det är inga sto­ra do­ser.

AN­NA, SOM ÄR i 80-års­ål­dern, bor på en av­del­ning till­sam­mans med fle­ra per­so­ner, tre av dem kan hon kom­mu­ni­ce­ra med, öv­ri­ga li­der av de­mens­sjuk­do­mar.

– Det är job­bigt att ha det så när man själv är klar i hu­vu­det.

Hur tyc­ker du att ditt förs­ta år på Ös­ter­går­den har va­rit?

– Det har va­rit väl­digt då­ligt. Ma­ten är det ing­en som är nöjd med, den är in­te bra, vi ska fak­tiskt träf­fa koc­ken och fram­fö­ra det. Det är för myc­ket stuv­ning­ar.

– Jag skul­le vil­ja ha van­lig hus­mans­kost. Men det får vi in­te här, maträt­ter­na har kons­ti­ga namn.

Hur ser du på fram­ti­den på Ös­ter­går­den?

– Jag hop­pas att jag dör, fak­tiskt, jag kan in­te se ett liv fram­för mig här.

– För­u­tom att jag sit­ter i rull­stol och har pa­ni­kång­est så är jag ju frisk.

Vad skul­le du vil­ja?

– Jag skul­le vil­ja kom­ma nå­gon an­nan­stans.

Hur märk­te du att det in­te var bra på Ös­ter­går­den?

– Det märk­te jag ju gans­ka snart för per­so­na­len är in­te sär­skilt ak­tiv. När det in­te finns che­fer som är bra så fär­gar det ju av sig på per­so­na­len.

Per­so­na­len lar­mar om att det är för

få un­der­skö­ters­kor på Ös­ter­går­den. Hur ser du på det?

– Ja, det är in­te klokt, det är fruk­tans­värt. Är det nå­got du skul­le vil­ja sä­ga till an­sva­ri­ga po­li­ti­ker via HN?

– Ja, att det be­hövs mer per­so­nal och att de ska ha rätt ut­bild­ning. Många vård­bi­trä­den vet in­te så myc­ket om me­di­ci­ner.

DET ÄR AN­NA själv som har hört av sig till Hal­lands Ny­he­ter för att hon vill be­rät­ta sin histo­ria om hur det är att bo på äldre­bo­en­det.

Hon klipp­te ut en ar­ti­kel ur HN i vint­ras som hand­la­de om att Var­bergs kom­mun läg­ger loc­ket på när det gäl­ler Ös­ter­går­den.

– Jag är ab­so­lut in­te nöjd med hur det är på Ös­ter­går­den. Det var där­för som jag ring­de tid­ning­en. För jag tän­ker på al­la and­ra här, som in­te kan pra­ta för sig.

– Många sit­ter tys­ta. En del sit­ter och grå­ter. Jag vet in­te hur jag ska kom­ma här­i­från.

Hur är det när du kom­mer ut i dagrum­met. Är in­te det trev­ligt?

– Nej, där får jag än­nu mer pa­nik, det är tyst stäm­ning, det en­da man bru­kar hö­ra är klir­ret mot tall­ri­kar.

– En del per­so­ner sit­ter och sno­rar och hos­tar rakt ut. Det hän­der att folk skri­ker hjälp, hjälp, hjälp.

– Jag tror att stan­nar jag här så blir jag to­kig.

När du var mitt i li­vet, tänk­te du of­ta på hur det skul­le va­ra att bli gam­mal?

– Nej, det gjor­de jag in­te. Jag har ald­rig va­rit rädd för att bli gam­mal. Men nu ser jag med fa­sa fram emot det. Mitt pro­blem är kanske att jag är för klar i hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.