Ja till be­ach ra­cet

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Läns­sty­rel­sen be­vil­jar an­sö­kan om be­ach ra­ce på Skrea strand. En del­se­ger för ar­ran­gö­rer­na. Men där­med är det in­te klart att eve­ne­mang­et blir av. Kom­mun­po­li­ti­ker­na ska ock­så sä­ga sitt.

Läns­sty­rel­sen god­kän­ner an­sö­kan om be­ach ra­ce på Skrea strand. För­ut­satt att even­tu­el­la ska­dor på mar­ken åter­ställs.

– I hu­vud­sak är vill­ko­ren att man ska skö­ta det på ett snyggt sätt. Täv­lings­ty­pen är helt ny i Sve­ri­ge och där­för har vi bett ar­ran­gö­rer­na att fo­to­gra­fe­ra plat­sen ef­teråt för att se vil­ken typ av ska­dor som kan upp­stå. Det kan hjäl­pa oss näs­ta gång om det blir ak­tu­ellt med fler täv­ling­ar, sä­ger Ti­na Ris­berg som är hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen.

SAM­TI­DIGT ÄR KUL­TUR- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Per Jo­hans­son (C) upp­rörd över att op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S) kal­lar be­ach ra­ce-pla­ner­na för ”kanske ett av de dum­mas­te för­sla­gen i mo­dern tid”.

– Då und­rar jag om man ska för­bju­da folk att gå i klit­ter­na över­hu­vud­ta­get. El­ler för­bju­da al­la täv­ling­ar på stran­den. Det spe­las ju volleyboll och är löp­täv­ling­ar där.

PER JO­HANS­SON ÄR po­si­tiv till ett be­ach ra­ce på Skrea strand. Un­der för­ut­sätt­ning att ex­per­ti­sen ger klar­tec­ken att klit­ter­na och stran­den kla­rar det.

Ef­tersom stran­den är park­mark är det kul­tur- och fri­tids­nämn­den som fått ären­det på sitt bord för even­tu­ell ut­hyr­ning.

– Man ska ha klart för sig att klit­ter­na änd­ras myc­ket från år till år och ut­sätts för på­frest­ning­ar året om. Vi har lek och spring på som­rar­na och höst­stor­mar. Då tror jag att det kan tå­la li­te publik un­der en dag och publi­ken ska in­te stå i klit­ter­na ut­an på stran­den.

– MEN JAG tyc­ker det är oschysst mot se­ri­ö­sa ar­ran­gö­rer och mo­torspor­ten att gå ut som Per Svens­son gör. Spe­ci­ellt när man är kom­mun­råd. Man ska ut­ta­la sig ut­i­från ett rik­tigt fak­ta­un­der­lag och in­te från ett all­mänt tyc­kan­de, me­nar Per Jo­hans­son.

KUL­TUR- OCH FRI­TIDS­NÄMN­DEN ska ta be­slut i frå­gan på sitt näs­ta sam­man­trä­de ef­ter påsk. Trots läns­sty­rel­sens bi­fall är det en lång väg att gå in­nan eve­ne­mang­et blir av. I och med att so­ci­al­de­mo­kra­ter­na sagt klart nej och även fle­ra mo­de­ra­ter tycks va­ra emot täv­ling­en lär det bli svårt att få ige­nom för cen­tern som i så fall har 2-5 sett till an­ta­let nämnd­le­da­mö­ter.

– Läns­sty­rel­sens ja är i al­la fall en öpp­ning och vi­sar att det in­te är så ga­let som S sä­ger. Nu får vi gå ige­nom al­la hand­ling­ar och syn­punk­ter och gö­ra en hel­hets­be­döm­ning ut­i­från det, sä­ger Per Jo­hans­son.

Även om S och M skul­le gö­ra en ko­vänd­ning i frå­gan och sä­ga ja så är det än­då en bit kvar. Po­li­sen ska i slutän­dan ock­så sä­ga ja till att eve­ne­mang­et får ge­nom­fö­ras.

”Man ska ha klart för sig att klit­ter­na änd­ras myc­ket från år till år och ut­sätts för på­frest­ning­ar året om”

PER JO­HANS­SON (C)

TOM­MY ALLANSSON I Mo­tor­klub­ben Fal­con som står bakom an­sö­kan är myc­ket med­ve­ten om att det po­li­tiskt ser ut att bli svårt att få ige­nom täv­ling­en.

– Jag kän­ner än­då att det är en del­se­ger att vi fick den här ty­pen av till­stånd från läns­sty­rel­sen. Ett be­slut i rätt rikt­ning och bra för fram­ti­den. Det vi­sar i al­la fall att det in­te är omöj­ligt att få kö­ra på stran­den.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

UPP­RÖRD. Per Jo­hans­son (C) gil­lar in­te Per Svens­sons (S) såg­ning av be­ach ra­ce-pla­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.