Ing­en riv­ning av fär­ge­ri­et

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Fas­tig­hets­ä­ga­ren får in­te ri­va en väl­be­kant 1800-tals­bygg­nad vid Åga­tan i Fal­ken­berg, en­ligt bygg­lovs­nämn­den. Men äga­ren över­vä­ger att över­kla­ga.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren ne­kas riv­ning av den gam­la fär­ge­ri­bygg­na­den vid hör­net Åga­tan-fär­ga­resträ­tet, men går för­mod­li­gen vi­da­re med ett över­kla­gan­de.

Bygg­lovs­nämn­dens be­slut var vän­tat. Bygg­na­den upp­för­des i bör­jan av 1870-ta­let, såsom ett fär­ge­ri för tex­til­ma­te­ri­al. Ge­nom åren har an­vänd­ning­en va­ri­e­rat, men på sisto­ne har oli­ka kafé- och re­stau­rang­rö­rel­ser av­löst varand­ra i lo­ka­ler­na.

HU­SET AN­SES SOM ett omist­ligt in­slag i kul­turmil­jön, en på­min­nel­se om de hant­verks­fö­re­tag som förr väx­te fram i Ätrans närhet. Bygg­na­den är se­dan fle­ra de­cen­ni­er skyd­dad i de­talj­pla­nen mot riv­ning.

Där­för var det över­ras­kan­de att fas­tig­hets­ä­ga­ren, Sten­hör­net AB, än­då gick in med en be­gä­ran till kom­mu­nen om riv­nings­till­stånd, med mo­ti­ve­ring­en att ”det ald­rig kan bli eko­no­mi i att re­stau­re­ra bygg­na­den” ef­ter en om­fat­tan­de vat­ten­ska­da som ny­li­gen drab­bat fas­tig­he­ten.

Nu har allt­så bygg­lovs­nämn­den sagt nej till riv­ning.

– Vi kom­mer för­mod­li­gen att över­kla­ga det be­slu­tet, sä­ger Pe­ter Jo­hans­son, ägare till Sten­hör­net.

I ÖV­RIGT HÄN­VI­SAR han till ad­vo­ka­ten Robert Ström som fö­re­trä­der bo­la­get i frå­gan. Den­ne har med­de­lat att Sten­hör­net tän­ker be­gä­ra att kom­mu­nen lö­ser in fas­tig­he­ten om riv­nings­till­stånd ne­kas.

Men frå­gan är om en så­dan möj­lig­het över hu­vud ta­get är tillämp­lig i det här fal­let, med tan­ke på att Sten­hör­net re­dan vid kö­pet av fas­tig­he­ten för tio år se­dan bör ha va­rit med­ve­ten om att bygg­na­den se­dan länge är skyd­dad.

LÄNS­STY­REL­SEN ÄR näs­ta in­stans för en pröv­ning om riv­nings­till­stånd. Med all san­no­lik­het kom­mer läns­sty­rel­sen till sam­ma slut­sats som bygg­lovs­nämn­den: nej!

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

ÄGA­REN VILL RI­VA. Men i sta­dens kul­turmil­jö an­ses den gam­la bygg­na­den va­ra ett omist­ligt in­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.