PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Me­to­den är i bäs­ta fall krång­lig och i värs­ta fall kontra­pro­duk­tiv. Det krävs mer än en punkt­skatt på läsk för att för­bätt­ra folkhälsan. Vi kan bör­ja med att sal­ta mind­re och pro­me­ne­ra mer.

Ex­pres­sen (lib)

* Rent ge­ne­rellt kan vi kon­sta­te­ra att den här re­ge­ring­en ser hög­re skatt som en lös­ning på allt som den vill mot­ver­ka, från kärn­kraft till snus, flyg­re­sor till soc­kerin­tag. Ibland kan det va­ra mo­ti­ve­rat, ibland mer än tvek­samt.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* För om skat­te­sat­ser över ta­ket ska fyl­las upp av sta­ten blir det fritt fram att va­ra oför­sik­tig med kom­mun­kas­san. Men bort­ser man från al­la kom­pli­ka­tio­ner är det ba­ra att väl­kom­na att LO vill pro­fi­le­ra sig på skat­te­sänk­ning­ar. Da­gens In­du­stri (opol)

* Om vi in­te gör till­räck­ligt nu kom­mer bå­de den isla­mis­tis­ka ex­tre­mis­men och hö­gerex­tre­mis­men att fro­das och växa i sym­bi­os. I en så­dan ut­veck­ling vin­ner ba­ra de som le­ver på sitt hat och sin vil­ja att för­tryc­ka and­ra.

Ös­tersunds-pos­ten (C)

* Trots de många be­rät­tel­ser­na har kvin­nor­na som valt att ta upp problemen kri­ti­se­rats för att svart­må­la för­or­ten, in­te minst av Väns­ter­par­ti­ets led­ning som an­kla­ga­de kvin­nor för ”ryk­tes­sprid­ning”.

Vest­man­lands Läns Tidn. (lib) * Det här är ett full­stän­digt miss­lyc­kan­de för in­teg­ra­tio­nen, och i de om­rå­den där det gått så långt som ex­emp­len i Kal­la Fak­ta finns inga snab­ba el­ler enk­la lös­ning­ar.

Sundsvalls Tid­ning (lib)

* Den svens­ka sko­lan har fort­fa­ran­de god jäm­lik­het i jäm­fö­rel­se med and­ra Oecd­län­der, vär­re är det med kun­skaps­för­med­ling­en. Kan vi in­te bör­ja i den än­den?

Små­lands­pos­ten (M)

* Kun­skaps­re­sul­tat, kva­li­tet och lik­vär­dig­het häng­er obön­hör­li­gen sam­man. För att hö­ja re­sul­ta­ten krävs så­väl sats­ning på ut­bil­dad per­so­nal i sko­lan som på ökad jäm­lik­het. Ar­bet­ar­bla­det (S)

* Val­fri­he­ten är in­te ett pro­blem, som rap­por­ten gör gäl­lan­de. Den är en till­gång. Män­ni­skor­na är in­te läng­re till för sy­ste­men, ut­an tvärtom.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.