Jag är in­te oro­lig över ut­bu­det för ung­do­mar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ef­ter vår minsk­ning 2016 lig­ger vi fort­fa­ran­de till­sam­mans med Halmstad hög­re än bå­de Var­berg, Hylte och Laholm.

på ”Kanske in­te så ge­nom­tänkt” (3/4).

FAL­KEN­BERG. Det stäm­mer att vi i Fal­ken­berg gjor­de en minsk­ning i bi­drag till stu­di­e­för­bun­den 2016. Ti­di­ga­re la­de Fal­ken­berg mest peng­ar per in­vå­na­re i he­la Hal­land när det gäl­ler stu­di­e­för­bun­den. Ef­ter vår minsk­ning 2016 lig­ger vi fort­fa­ran­de till­sam­mans med Halmstad hög­re än bå­de Var­berg, Hylte och Laholm.

DET ÄR IN­TRES­SANT att du läst se­nas­te num­ret av Fram­tid Fal­ken­berg, du ver­kar dock mis­sat den sto­ra sats­ning som Al­li­an­sen plus gör från och med 1 ja­nu­a­ri i år. Vi sat­sar 4 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen på öp­pen verk­sam­het för äld­re ung­do­mar, det­ta utö­ver den verk­sam­het som vi i dag har som främst rik­tar sig till en yng­re mål­grupp. Jag är in­te alls oro­lig för att ut­bu­det för ung­do­mar när vi gör en så­dan här stor sats­ning blir mind­re, sna­ra­re tvärtom. Det­ta ska­par för­ut­sätt­ning­ar för ung­do­mar att till ex­em­pel ge­nom­fö­ra kon­ser­ter med me­ra i Fal­ken­berg. Po­li­tik hand­lar om att våga pri­o­ri­te­ra och ibland om­prö­va.

I FAL­KEN­BERG VAL­DE vi att sat­sa stort på ung­doms­verk­sam­het, och som du själv så många gång­er på­pe­kat så rik­tar sig Stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het främst till äld­re. Folk­bild­ning­en är vik­tig och en nyc­kel till att stär­ka de­mo­kra­tin. Jag är glad att vi trots den­na pri­o­ri­te­ring fort­fa­ran­de har en jäm­fö­rel­se­vis hög eko­no­misk er­sätt­ning till stu­di­e­för­bun­den i Fal­ken­berg.

Per Jo­hans­son (C)

ordf. kul­tur- och fri­tids­nämn­den

Bild: VEGARD WIVESTAD GRØTT/TT

UNG­DOM. Vi sat­sar 4 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen på öp­pen verk­sam­het för äld­re ung­do­mar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.