Då­lig re­klam för kul­tu­re­ve­ne­mang

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Jag är gans­ka ny­in­flyt­tad pen­sio­när, bor med min hust­ru i Lä­jet. Av en lyck­träff fick jag re­da på ett kul­tur­ut­bud, som jag tog del av i kväll. Ett myc­ket bra så­dant med ut­omor­dent­li­ga ar­tis­ter, som bjöd oss på en väl­kom­po­ne­rad Po­vel Ra­mel-bul­jong på bib­li­o­te­ket här i Lä­jet.

Nu till min kri­tis­ka frå­ga: var­för kun­de jag in­te hit­ta det eve­ne­mang­et på en of­fi­ci­ell pub­li­ka­tion? Det fanns en li­ten oan­sen­lig ”lapp” på bib­li­o­te­ket se­nas­te ti­den. Ar­tis­ter­na sa att de med sam­ma pro­gram från bör­jan ha­de en i publi­ken i Rolfstorp. Och det är in­te und­ra på med den då­li­ga in­for­ma­tio­nen.

Jag har un­der år­tion­den be­sökt oli­ka sopp­teat­rar i Stock­holm vid lunch­tid. De här ar­tis­ter­na ha­de med rå­ge plat­sat där. Var­för kan man in­te få nju­ta av kul­tur och sop­pa sam­ti­digt i Var­berg? Tack­sam för svar! Med vän­lig häls­ning

Alf Hjert­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.