Mer peng­ar ges till cy­kel­väg

Hallands Nyheter - - Varberg -

SÖD­RA NÄS: En gång- och cy­kel­väg hål­ler på att an­läg­gas längs med Söd­ra Näs-vägen. Pro­jek­tet har bli­vit dy­ra­re än pla­ne­rat med an­led­ning av att det från bör­jan var tänkt att det del­vis skul­le fi­nan­sie­ras av me­del från pro­jek­tet Katte­gatt­s­le­den. Men Katte­gatt­le­dens drag­ning har för­änd­rats. Kom­mun­sty­rel­sen har där­för be­slu­tat att om­för­de­la peng­ar­na. Söd­ra Näs-vägen får 1,5 mil­jon kro­nor yt­ter­li­ga­re i an­slag där 1 mil­jon kom­mer från Katte­gatt­s­le­den och en halv mil­jon från ett gång- och cy­kel­vägs­pro­jekt i Ved­di­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.