”Skick­li­ga an­gri­pa­re bakom cy­be­r­at­tack”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett om­fat­tan­de It-an­grepp mot en rad fö­re­tag har av­slö­jats. Sve­ri­ge ska va­ra ett av fle­ra län­der som har drab­bats.

– Det är väl­digt skick­li­ga an­gri­pa­re som lig­ger bakom, sä­ger Robert Jons­son på MSB.

Angrep­pet har främst rik­tat sig mot fö­re­tag som skö­ter It-tjäns­ter åt and­ra fö­re­tag, or­ga­ni­sa­tio­ner och myn­dig­he­ter. Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) pe­kar ut of­fent­lig verk­sam­het, IT, kom­mu­ni­ka­tion, sjuk­vår­den, ener­gi och forsk­ning som drab­ba­de sek­to­rer. I nu­lä­get vet myn­dig­he­ten in­te hur många som har drab­bats.

– Vi be­dö­mer att det här är all­var­ligt. Vi miss­tän­ker att den här grup­pen har ta­git in­for­ma­tion från många or­ga­ni­sa­tio­ner, i många län­der. Det är tyd­ligt att det är in­for­ma­tion som man är ute ef­ter, sä­ger Robert Jons­son, ställ­fö­re­trä­dan­de chef på MSB:S cy­ber­sä­ker­het­sen­het, till TT.

Det finns en stor bredd på in­for­ma­tio­nen som stu­lits, allt från forsk­nings­re­sul­tat till käns­lig fö­re­tags­in­for­ma­tion som bo­la­gen in­te vill ska ham­na i kon­kur­re­ran­de hän­der. In­for­ma­tio­nen kom­mer an­ting­en att säljas vi­da­re, el­ler an­vän­das i den eg­na verk­sam­he­ten, spår Jons­son.

An­gri­par­na har ta­git sig in i fö­re­tag som le­ve­re­rar moln­tjäns­ter, för att se­dan ta sig vi­da­re in i de drab­ba­de or­ga­ni­sa­tio­ner­nas eg­na sy­stem.

– Det är svårt med lik­nel­ser, men det är som att nå­gon har sut­tit på post­kon­to­ret och läst all­ting som har kom­mit in, sä­ger Robert Jons­son.

En­ligt MSB ska an­grep­pen ha på­gått se­dan åt­minsto­ne 2016, men på­bör­ja­des san­no­likt re­dan 2014. Att de har ta­git lång tid att upp­täc­ka be­ror på svå­rig­he­ter att se ett sam­band mel­lan at­tac­ker­na mot oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner, då för­ö­va­ren va­rit myc­ket skick­lig.

– Det kan man lugnt sä­ga. Det är väl­digt skick­li­ga an­gri­pa­re.

En­ligt ny­hetska­na­len BBC ty­der kri­mi­nal­tek­nisk ana­lys på att grup­pen är baserad i Ki­na. (TT)

FOTO: TT

Ett om­fat­tan­de It-an­grepp mot fle­ra fö­re­tag har av­slö­jats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.