Ska byg­ga nytt med tå­la­mod

FOT­BOLL: DIV 2 VÄST­RA

Hallands Nyheter - - Sporten - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

Hans ak­ti­va me­ri­ter ta­lar för sig själv, med fram­gångs­ri­ka proffsse­jou­rer i Troyes och Sout­hamp­ton och 25 A-lands­kam­per i blå­gult.

In­te il­la mar­sche­rat för mitt­bac­ken som fick ve­ta att ”du be­går ett stort miss­tag, du kom­mer att stag­ne­ra som fot­bolls­spe­la­re”, av en Gais-trä­na­re när han som 20-åring prov­spe­lat men tac­kat nej till kon­trakt med Gö­te­borgs-klub­ben.

– Jag gick på min mag­käns­la och bac­ka­de, minns Michael Svens­son. Och det blev ju gans­ka bra i al­la fall...

SNART BE­GÅR HAN se­ri­e­de­but som se­ni­or­trä­na­re. Han ska lot­sa Vin­berg vi­da­re, fort­sät­ta på det lag­byg­ge som Pe­ter Ber­ta på­bör­ja­de för tio år se­dan.

– Jag har för­stås mi­na idéer, men det blir ing­en re­vo­lu­tion. Mer att fö­ra vi­da­re och för­bätt­ra, sä­ger Michael, när vi språ­kas vid i Vin­bergs Sta­tions­hus.

Han be­höv­de in­te fun­de­ra länge in­nan han an­tog bu­det från Vin­berg.

– Det kän­des rätt re­dan ef­ter det förs­ta mö­tet, av­slö­jar Michael. Jag kom­mer till ett gott gäng med duk­ti­ga spe­la­re och är nöjd med den trup­pen jag har.

FAST DET VAR för­stås en smu­la tungt för Vin­berg när ett an­tal start­s­pe­la­re för­svann; Niklas Johns­son (Skrea), Se­basti­an Möl­ler (Gais), Jo­han Las­sa­gård (FFF) samt Alex­an­der Sa­kac och Isak Petersson (Hal­mia).

Trä­nar­värv­ning­en var dock klock­ren och Svens­sons ak­ti­va kar­riär är im­po­ne­ran­de.

Ef­ter ”nej, tack” till Gais, val­de den tuf­fe mitt­bac­ken att fort­sät­ta med IFK Vär­na­mo i division tre.

– Dröm­men var att Halm­stads

BK skul­le hö­ra av sig. Jag ha­de re­dan kopp­ling­ar till väst­kus­ten, vår fa­milj ha­de en stu­ga i Mellbystrand, be­rät­tar Michael.

Gam­le Hbk:aren Sig­ge Jo­hans­son, då trä­na­re i Gisla­ved, tip­sa­de Hbk-trä­na­ren Tom Prahl om att det fanns en grym mittback i Vär­na­mo som var värd att tit­ta när­ma­re på.

PRAHL GIL­LA­DE VAD han såg och Svens­son kom dit han vil­le, tog Sm-guld med HBK 2000 och fick ett år se­na­re pris som årets back på Fot­bolls­ga­lan.

Hös­ten sam­ma år kom det förs­ta ut­lands­kon­trak­tet; Michael skrev på för frans­ka Troyes. Två år se­na­re gick flyt­ten till Sout­hamp­ton.

DET BLEV SJU år i Pre­mi­er Le­a­gu­e­klub­ben i söd­ra Eng­land. Det kun­de bli­vit fler om in­te Michael Svens­sons hö­gerknä spö­kat till hans kar­riär.

Och det gäl­ler bå­de klubb­lag och lands­lag. Nu stan­na­de han på 25 lands­kam­per för blå­gult och mis­sa­de bland an­nat Em-slut­spe­let 2004 på grund av en knä­ska­da. Tju­go­fem lands­kam­per – noll mål. Kom­men­tar!

– Jag bor­de stå på en full­träff! Gjor­de ett klock­rent nick­mål, helt oat­tac­ke­rad, i en lands­kamp mot Is­land men fick det bort­dömt. Obe­grip­ligt!

Fast så­da­na of­fen­si­va ut­flyk­ter var in­te av det van­li­ga­re sla­get. Michael Svens­son be­skrivs som en ”kom­pro­misslös” mittback; en möjligen för­skö­nan­de om­skriv­ning för sten­tuff.

– Jag var kanske in­te den mest ele­gan­te, men ha­de en fin sta­tistik över ”clea­ran­ces” i Eng­land.

Det ordet lå­ter bätt­re än den svens­ka över­sätt­ning­en ”rens­ning­ar”.

Men han såg i al­la fall till att ex­em­pel­vis få an­falls­stjär­nor som Thi­er­ry Hen­ry och Alan She­a­rer gå mål­lö­sa från mat­cher mot Sout­hamp­ton.

HUR SOM HELST, mittback Svens­son ha­de en glim­ran­de för­må­ga att lä­sa av spe­let och var of­tast på rätt plats.

Nu ska han hit­ta rätt med Vin­berg och ser fram emot att se­ri­e­all­va­ret bör­jar.

– Tufft och spän­nan­de, med fle­ra Hal­lands­der­byn, kon­sta­te­rar Michael.

NY PÅ VINÅVALLEN. Ex-proff­set Michael Svens­son ska le­da Vin­bergs gäng mot nya fram­gång­ar.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.