Sju frå­gor till

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JAN AN­DERS­SON

To­mas von Bröms­sen, ak­tu­ell som po­lis­chef Klas Wall i SVT:S nya dra­ma­ko­me­di Fal­let som får pre­miär på lång­fre­dag.

Vem är Klas Wall?

– ”Jag är Klas Wall, Klas med K och Wall med W”. Det är så han pre­sen­te­rar sig på press­kon­fe­ren­ser­na, för det är vik­tigt att nam­net blir rätt. Som lo­kal po­lis­chef i det lil­la sam­häl­let Norr­bac­ka är Klas Wall li­te få­fäng, det får man nog sä­ga. Han blir när­mast stolt av att den söm­ni­ga or­ten plöts­ligt dras in i en upp­märk­sam­mad mord­histo­ria. Men så är Hen­ning Man­kell hans sto­ra idol.

Hur var det att spe­la in den här tv­se­ri­en?

– Det var fak­tiskt väl­digt ro­ligt. Vi blev som en fa­milj där på po­lis­sta­tio­nen, och he­la in­spel­ning­en blev näs­tan till ett slags forsk­nings­pro­jekt på hur myc­ket hu­mor och ko­mik man kan stop­pa in i en thril­ler och mord­histo­ria. Hur långt kan man gå? Till viss del på­min­ner Fal­let om nor­dic no­ir-se­ri­er som Bron och Brot­tet och allt vad de he­ter, men här finns ett tyd­ligt la­ger av hu­mor i allt det svar­ta.

En svår ba­lans­gång?

– Ja, det är klart. Men det var där­för pro­jek­tet kän­des så spän­nan­de. Jag kol­la­de på re­gis­sö­ren Simen Alsviks för­ra se­rie Lily­ham­mer och kän­de att det­ta nog kan bli lyc­kat.

Har du sett nå­got av se­ri­en?

– (skratt) Jag har sett en del, och tja ... jag vet in­te rik­tigt vad jag ska sä­ga. Det är svårt att va­ra helt ob­jek­tiv när man är med själv, och till sist är det ju än­då publi­ken som av­gör.

”Adam God­ley är en jät­te­fin och go män­ni­ska som man vill ha i knä­et he­la ti­den”

Har du gjort nå­gon lik­nan­de typ av tv-se­rie ti­di­ga­re?

– Jag var med i Röd snö för många år se­dan, en norsk-svensk thril­ler­se­rie med vissa ko­mis­ka in­slag, men an­nars är det förs­ta gång­en.

Du spe­lar mot Hol­ly­wood­skå­di­sen Adam God­ley (Suits, Ho­me­land, Bre­a­king bad, m.m.), hur var det?

– Det var hur kul som helst! Adam God­ley är en jät­te­fin och go män­ni­ska som man vill ha i knä­et he­la ti­den. Al­la ba­ra äls­ka­de ho­nom. Sam­ti­digt är han en otro­ligt duk­tig och er­fa­ren skå­de­spe­la­re.

Vad har du mer på gång fram­ö­ver?

– Ing­et di­rekt. Jag har ar­be­tat väl­digt in­ten­sivt se­dan i hös­tas och spe­lat in två tv-se­ri­er (Fal­let och En­kel­stö­ten), ett tv-pro­gram (Kontra­punkt) och en lång­film (He­le­na Berg­ströms Vil­ken jäv­la cir­kus), så jag tänk­te nog ta det li­te lugnt ett tag. Spe­la li­te mu­sik, va­ra ute med bå­ten och lad­da in­för en ny fö­re­ställ­ning på Stads­tea­tern i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.