Gri­pen kan fly­ga på raps­ol­ja

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TEKNIK. Saab har ge­nom­fört tes­ter som vi­sat att Gri­pen kan fly­gas med biobräns­le, skri­ver Cor­ren. En­ligt Saab är det förs­ta gång­en som ett en­mo­to­rigt flyg­plan har flu­gits på rent biobräns­le.

Bräns­let som an­vänts vid tes­ter­na, CHCJ­5, är gjort av raps­ol­ja och kräv­de inga för­änd­ring­ar av mo­torn. Tes­ter­na har gjorts för att vi­sa att det finns al­ter­na­tiv till be­fint­li­ga bräns­len som mås­te im­por­te­ras och för att vi­sa att strids­flyg­plan kan fly­ga mil­jö­vän­ligt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.