Flop­par­nas eget mu­se­um

På Mu­se­um of Fai­lu­re i Helsing­borg får de miss­lyc­ka­de pro­duk­ter­na ett an­sik­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Flop­par­na ska få sitt eget mu­se­um. Twit­terdo­san, cash­kor­tet och Har­ley Da­vid­son­par­fy­men – det är någ­ra av pro­duk­ter­na som ska ge miss­lyc­kan­det ett an­sik­te på Mu­se­um of Fai­lu­re i Helsing­borg.

– Fö­re­ta­gen är in­no­va­ti­va, men de lär sig in­te av si­na miss­tag. Och de hål­ler dem hem­li­ga, sä­ger Samu­el West, psy­ko­log och in­no­va­tions­fors­ka­re, just nu be­satt av miss­lyc­ka­de inn­ ova­tio­ner. Den 7 ju­ni slår han upp por­tar­na till sitt mu­se­um, som till att bör­ja med hål­ler må­na­den ut. Se­dan hop­pas han att ut­ställ­ning­en ska kun­na skic­kas på tur­né ge­nom Sve­ri­ge.

I bot­ten finns ett brin­nan­de in­tres­se för innovation och kre­a­ti­vi­tet. Nyc­keln är att med­ar­be­tar­na in­te ska straf­fas för miss­lyc­kan­den. Man kan in­te skyd­da sig mot miss­tag.

–Nej, gör man det så är man in­te in­no­va­tiv, sä­ger Samu­el West.

De mest in­no­va­ti­va fö­re­ ta­gen, till ex­em­pel gi­gan­ter som Ama­zon, Goog­le och App­le, har en lång rad miss­lyc­kan­den bakom sig, kon­sta­te­rar han.

– De har miss­lyc­kats så van­sin­nigt myc­ket och det har kostat dem miljarder. Att va­ra in­no­va­tiv in­ne­bär att du tar en med­ve­ten risk, det kan gå åt hel­ve­te.

Ge­nom att lyf­ta fram flop­par­na kan vi lä­ra av dem, an­ser Samu­el West. Här är någ­ra ex­em­pel:

Twit­ter Pe­ak – en li­ten skriv­do­sa som var till för att twitt­ra på, lan­se­rad 2008. Pro­ble­met var att dis­play­en var för li­ten för att kun­na lä­sa en hel tweet i, den rym­de ba­ra 22 tec­ken åt gång­en. Dess­utom kun­de folk twitt­ra från si­na smar­ta te­le­fo­ner och be­höv­de in­te en ex­tra pryl ba­ra för Twit­ter.

Cash­kor­tet – lan­se­ra­des av svens­ka ban­ker i slu­tet av 90­ta­let för att kun­der­na skul­le slip­pa an­vän­da mynt. Det blev fi­asko, för kor­tet var krång­li­ga­re att an­vän­da än kon­tan­ter. Det ska­pa­de in­te en för­del för nå­gon, var­ken kun­der el­ler bu­ti­ker.

Har­ley Da­vid­son­par­fy­men – lan­se­ra­des 1996 av mc­till­ver­ka­ren med sam­ma namn. Ett fel­tänk kring va­ru­mär­ket, en­ligt Samu­el West. De som är in­tres­se­ra­de av mc­mo­del­len är in­te sam­ma per­so­ner som brin­ner för väl­dof­tan­de par­fym.

Kvin­no­pen­nan – spe­ci­ellt ut­for­mad för den kvinn­li­ga han­den, lan­se­rad av Bic med ro­sa de­sign. Men kvin­nor är in­te in­tres­se­ra­de av att be­ta­la ex­tra för en kvin­no­pen­na, så pen­nan blev ett fi­asko.

–Vissa miss­lyc­kas ef­tersom pro­duk­ter­na ald­rig bor­de ha ex­i­ste­rat, det var fel från start. Och vissa miss­lyc­kas när pro­duk­ter­na ska de­sig­nas, and­ra i mark­nads­fö­ring­en. Du kan miss­lyc­kas var som helst un­der pro­ces­sen, sä­ger Samu­el West.

Fö­re­tag ska in­te va­ra räd­da för att miss­lyc­kas, men de bör gö­ra det på ett smar­ta­re sätt, an­ser West.

–Det är bätt­re att gö­ra många bil­li­ga miss­tag ti­digt i pro­ces­sen än att gö­ra det i stor­for­mat. Då kos­tar det miljarder. Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: BJÖRN LIND­GREN/TT

Nej tack. En elekt­risk skön­hets­mask som när­mast för tan­kar­na till skräck­fil­mer blev in­te nå­gon gnist­ran­de suc­cé. Mas­ken finns nu på Mu­se­um of Fai­lu­re i Helsing­borg.

FOTO: BJÖRN LIND­GREN/TT

Pen­nan en­dast för hen­ne.

FOTO: BJÖRN LIND­GREN/TT

Twit­terdo­san.

FOTO: BJÖRN LIND­GREN/TT

Har­ley Da­vid­son-par­fym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.