I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping mö­ter pre­si­dent Do­nald Trump i Flo­ri­da.

■■FRANKRIKE. Ut­slag vän­tas kring even­tu­ell över­läm­ning av Ko­so­vos för­re pre­miär­mi­nis­ter Ramush Ha­ra­di­naj till Ser­bi­en.

■■FÖR­TRO­EN­DE. Me­di­e­a­ka­de­min pre­sen­te­rar För­tro­en­de­ba­ro­me­ter.

■■NY­AN­LÄN­DA. Ar­bets­för­med­ling­ens rap­port om ny­an­län­das eta­ble­ring.

■■CE­RE­MO­NI. I Kin­na ar­ran­ge­ras en min­nestund för dem som om­kom i bus­so­lyc­kan i Här­je­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.