Ma­ria Hal­des­ten:

”Kal­la det in­te apart­heid”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­RIA HAL­DES­TEN 010-471 53 70 ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 6/5. Ele­ver och för­äld­rar har skäl att kän­na sig ner­vö­sa in­för hel­gen. En ma­jo­ri­tet av om­bu­den på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress lär san­no­likt rös­ta för att dra un­dan mat­tan för en lång rad frisko­lor.

FÖRST PÅ PLATS till rak­ning står de kon­fes­sio­nel­la frisko­lor­na. Tis­da­gens re­por­tage i TV4:S i Kal­la Fak­ta, som bland an­nat skild­ra­de hur en mus­limsk fri­sko­la vid vissa till­fäl­len se­pa­re­rar flic­kor och poj­kar, gav de S-di­strikt som mo­tio­ne­rat om för­bud vat­ten på si­na kvar­nar.

– Jag tyc­ker att det är av­sky­värt. Det hör in­te hem­ma i Sve­ri­ge, sa­de Ste­fan Löfven och syf­ta­de på att al­la flic­kor från sko­lan hän­vi­sa­des till den bak­re de­len av skol­bus­sen.

STATS­MI­NIS­TERN FÖR­KLA­RA­DE OCK­SÅ att han vill skär­pa kon­trol­len av religiösa frisko­lor och lå­ta un­der­sö­ka om det finns åt­gär­der som snabbt går att få på plats. Det är i lin­je med par­ti­sty­rel­sens för­slag in­för kon­gres­sen om att även fort­sätt­nings­vis tillå­ta religiösa frisko­lor – men skär­pa reg­ler­na. Den lin­jen är all­de­les för åter­håll­sam i de hal­länds­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ögon.

– Vi vill se ett för­bud, för­kla­rar Per Svens­son (S), kom­mu­nal­råd i Fal­ken­berg.

IN­OM AL­LI­AN­SEN ÄR Li­be­ra­ler­na in­ne på en lik­nan­de, mind­re li­be­ral, lin­je. De vill dock nöja sig med ett stopp för fler religiösa frisko­lor. Där­med un­der­vi­ker par­ti­et den debatt som skul­le upp­stå kring ex­em­pel­vis de väle­ta­ble­ra­de ka­tols­ka och ju­dis­ka sko­lor som finns.

Även Per Svens­son till­står att det finns kon­fes­sio­nel­la sko­lor som fun­ge­rar väl, sam­ti­digt som han är oro­lig för ut­veck­ling­en in­om and­ra. Han näm­ner den kri­ti­se­ra­de La­bo­ra­sko­lan i Hylte kom­mun, som star­ta­des av Ply­mout­h­brö­der­na. – Men ska man dra grän­ser mås­te man va­ra kon­se­kvent. Sam­ma reg­ler mås­te gäl­la för al­la. Och vi i Hal­land vill se ett för­bud, sä­ger Per Svens­son.

ATT BARN ÅTSKILJS i skol­verk­sam­he­ten av pe­da­go­gis­ka skäl har fö­re­kom­mit även i mo­dern tid, på van­li­ga kom­mu­na­la sko­lor i Sve­ri­ge. Men att skil­ja på flic­kor och poj­kar av religiösa skäl är gi­vet­vis oac­cep­ta­belt. Där­e­mot för­vå­nar över­re­ak­tio­ner­na i de­bat­ten. Att ta­la om apart­heid, vil­ket vissa nu gör, är att för­mins­ka det hi­sto­ris­ka, sys­te­ma­tis­ka för­tryck som ter­men syf­tar på.

AV LAN­DETS CIR­KA 4000 frisko­lor har knappt 1,7 pro­cent kon­fes­sio­nell in­rikt­ning. En yt­terst li­ten bråk­del av des­sa har misskött sin verk­sam­het. In­dokt­ri­ne­ring el­ler ojäm­ställd be­hand­ling ska in­te få fö­re­kom­ma på nå­gon sko­la. Då mås­te Skol­in­spek­tio­nen snabbt kun­na sät­ta stopp. Men att för­bju­da för­äld­rar att sät­ta si­na barn i en sko­la med re­li­giös pro­fil är in­te för­en­ligt med Eu­ro­pa­kon­ven­tio­nen.

Hal­lands socialdemokrater nö­jer sig dock in­te med att stop­pa kon­fes­sio­nel­la frisko­lor, de vill för­hind­ra en rad fri­ståen­de sko­lor att fort­sät­ta dri­va verk­sam­het. Sko­lor som Tho­ren Fram­tid i Fal­ken­berg skul­le in­te läng­re ha nå­gon fram­tid.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA I HAL­LAND vill hel­ler in­te ba­ra stry­pa åt vins­ter i sko­lan.

– Vi har säl­lat oss till den grupp in­om di­strikt Väst som vill att vinst­be­gräns­ning skall gäl­la he­la väl­fär­den, li­te i lin­je Il­mar Ree­pa­lus idéer även om vi in­te kö­per al­la de­tal­jer i ut­red­nings­för­sla­get, för­kla­rar Per Svens­son.

IN­TE MIND­RE ÄN 74 om­bud från Väst, det vill sä­ga bland an­nat Hal­land, är ute ef­ter att re­vol­te­ra mot par­ti­led­ning­en som ve­lat fo­ku­se­ra en­bart på skol­vins­ter­na. Den hård­fö­ra Hal­lands­lin­jen kan sä­gas va­ra ra­ka­re och är­li­ga­re gente­mot väl­jar­na, men mer kon­se­kvent är den egent­li­gen in­te.

DET ÄR VAR­KEN lo­giskt el­ler be­grip­ligt att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na an­ser det va­ra fu­la­re att ett skat­te­fi­nan­si­e­rat vård­fö­re­tag går med vinst än att ett bygg­bo­lag, som tjä­nar si­na peng­ar på of­fent­li­ga upp­drag, gör det.

Men att skil­ja på flic­kor och poj­kar av religiösa skäl är gi­vet­vis oac­cep­ta­belt. Men kal­la det in­te apart­heid.

FAK­TUM ÄR ATT den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka po­li­ti­ken, sett till hur ar­bets­mark­na­den ser ut, kön­segre­ge­rar mer än den mus­lims­ka fri­sko­la som nu får be­rät­ti­gad kri­tik.

Av­sky­värt, sa­de Löfven om att de­la på tje­jer och kil­lar på en skol­buss. Vil­ket ord skall då an­vän­das om den seg­re­ge­ran­de vinst­po­li­tik som S-kon­gres­sen kan tän­kas pres­sa ige­nom? Ka­ta­stro­fal, möjligen?

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

LAD­DAT KONGRESSOMBUD. Fal­ken­bergs Per Svens­son pla­ne­rar, liksom öv­ri­ga hal­länds­ka om­bud, för tuff ba­talj i vinst­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.