Kräv em­pa­ti av po­li­ti­ker

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PO­LI­TIK. Var­för har vå­ra po­li­ti­ker så svårt att fö­re­na po­li­tik och em­pa­ti i sin prak­tik. Näs­tan dag­li­gen får vi lä­sa om hår­re­san­de is­kal­la be­slut som grän­sar till dår­skap.

Ut­an att blin­ka drar kom­mu­nen in hjälp och stöd till de sva­gas­te och mest be­hö­van­de för att spa­ra någ­ra kro­nor. La­gar och pa­ra­gra­fer an­vänds in­te till att hjäl­pa med­bor­gar­na som det var tänkt ut­an vänds till att slip­pa hjäl­pa nöd­ställ­da. Skam­ligt, minst sagt. Lös­ning­en på pro­ble­met skul­le kun­na va­ra att in­fö­ra ett lagstad­gat krav på ett par års ar­be­te in­om of­fent­li­ga sek­torn på gräs­rots­ni­vå in­nan nå­gon över­hu­vud­ta­get kan få bli po­li­ti­ker in­om kom­mun, stat och lands­ting. Då skul­le vi få ett var­ma­re sam­häl­le. Det­ta ef­tersom de sty­ran­de då skul­le bätt­re för­stå vad ett be­slut in­ne­bär för in­di­vi­den i frå­ga.

Om man in­te kan för­stå att em­pa­ti är den mest eko­no­mis­ka kva­li­tén vi har skall man av na­tur­li­ga skäl in­te va­ra chef el­ler po­li­ti­ker. Man är då en­bart en be­last­ning för he­la sy­ste­met och bör ren­sas bort för al­las bäs­ta och sin egen.

Robert Bro­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.