Buss­bo­lag ut­reds för re­pa­ra­tions­fusk

BUSSOLYCKAN: Olycks­bus­sens hjul­la­ger un­der­kän­des i Fal­ken­berg i hös­tas. Men frå­gan är om re­pa­ra­tio­ner­na verk­li­gen ut­för­des in­nan bus­sen fick grönt ljus att kö­ra. Nu ska buss­bo­la­gets egen verk­stad grans­kas.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Petter Tare­ni­us 010-471 52 46 ∙ petter.tare­ni­us@hn.se

Ett hjul­la­ger är högin­tres­sant i utred­ning­en ef­ter bussolyckan. Hjul­lag­ret som un­der­kän­des i Fal­ken­berg i hös­tas ska ha bytts av Berg­kva­ra­buss egen verk­stad, häv­dar bo­la­get. Men om det verk­li­gen gjor­des får utred­ning­en vi­sa.

”Det har va­rit sig­na­ler om på­stått fusk, även kopp­lat till den här bussolyckan”

TO­MAS HOLM

en­hets­chef, Swe­da

Olycks­bus­sen un­der­kän­des vid en kon­troll­be­sikt­ning i Fal­ken­berg den 27 ok­to­ber 2016. Miss­ljud från ett hjul­la­ger på hö­ger fram­hjul kräv­de åt­gärd och en ef­ter­kon­troll. Men in­te hel­ler vid ef­ter­kon­trol­len i Var­berg den 10 no­vem­ber fick bus­sen grönt ljus.

– Nej, an­ting­en så ha­de de in­te åt­gär­dat felet el­ler så ha­de de in­te gjort det till­räck­ligt bra för att bus­sen skul­le bli god­känd. Det är de två al­ter­na­ti­ven, sä­ger Ce­ci­lia Blom Hes­sel­gren, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Bil­prov­ning­en.

Där­ef­ter med­de­la­de Berg­kva­ra­buss eg­na auk­to­ri­se­ra­de verk­stad, Mek­ka Traf­fic, att bus­sen var god­känd igen. I ett press­med­de­lan­de skri­ver Berg­kva­ra­buss att hjul­lag­ret byt­tes den 11 no­vem­ber för­ra året.

TEORIERNA KRING OLYCKAN, där tre barn mis­te li­vet, har va­rit många. Då­lig väg och för långt kör­pass är någ­ra tänk­ba­ra an­led­ning­ar som de­bat­te­rats. Mor­gan Isacs­son är an­sva­rig för be­sikt­nings­kon­trol­ler­na på Bil­prov­ning­en och har lång er­fa­ren­het av tek­nis­ka ut­red­ning­ar av for­don. Ut­i­från de upp­gif­ter som hit­tills fram­kom­mit har han for­mat sin egen te­o­ri:

– Le­ker man med tan­ken att hjul­lag­ret ald­rig byt­tes så finns det en risk att det har sku­rit ihop. Ett ska­dat hjul­la­ger kan vid en läng­re tids kör­ning bli så varmt att det till slut skär. Då kan hju­let lå­sas. Det skul­le kun­na för­kla­ra bromsspåret från ett en­kel­hjul på hö­ger si­da av väg­ba­nan, sä­ger Mor­gan Isacs­son.

MEL­LAN BE­SIKT­NING­EN I Fal­ken­berg och ef­ter­kon­trol­len i Var­berg ha­de bus­sen un­der två vec­kor tid körts cir­ka 570 mil. Det ty­der på att bus­sen an­vän­des fli­tigt och att den se­dan dess sä­ker­li­gen rul­lat minst någ­ra tu­sen mil till, me­nar Mor­gan Isacs­son.

– Det­ta är nå­got som jag ut­går ifrån att ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen och ut­re­dar­na tit­tar på. Nog tror jag att man vid en tek­nisk un­der­sök­ning skul­le kun­na slå fast om hjul­lag­ret blev bytt el­ler in­te och om det i så­da­na fall or­sa­ka­de olyckan, sä­ger han.

Berg­kva­ra­buss egen ser­vice­verk­stad Mek­ka Traf­fic har va­rit i blåsvä­der förr. Så sent som för någ­ra vec­kor se­dan in­ter­vju­a­de tid­ning­en Syd­svens­kan fle­ra me­ka­ni­ker som job­ba­de el­ler ha­de job­bat på en av Mek­ka Traf­fics verk­stä­der ut­an­för Mal­mö. Av in­ter­vju­er­na fram­kom att an­märk­ning­ar från be­sikt­ning­en läm­na­des ut­an åt­gärd och att for­do­nen god­kän­des än­då. Ar­tik­lar­na gav upp­hov till att en ex­tern re­vi­sion star­ta­des.

MEK­KA TRAF­FIC ÄR auk­to­ri­se­rad av Swe­dac, Sve­ri­ges na­tio­nel­la ac­kre­di­te­rings­or­gan. Men den nä­ra kopp­ling­en till Berg­kva­ra­buss är nå­got som re­dan ti­di­ga­re fått kri­tik.

– Jag kan tyc­ka att det är li­te märk­ligt mot bak­grund av de strik­ta krav på opar­tisk­het som finns i den här bran­schen. Det görs ri­go­rö­sa kon­trol­ler och det tyc­ker vi är bra, he­la vår verk­sam­het vi­lar ju på det fun­da­men­tet. Att man får ef­ter­kon­trol­le­ra si­na eg­na for­don rim­mar il­la med de strik­ta kra­ven på opar­tisk­het, sä­ger Ce­ci­lia Blom Hes­sel­gren, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Bil­prov­ning­en.

SWE­DAC HAR EF­TER olyckan in­lett en se­pa­rat till­syn av Mek­ka Traf­fics verk­sam­het.

– Det är för att ut­re­da den in­for­ma­tion som vi har fått till oss. Det har va­rit sig­na­ler om på­stått fusk, även kopp­lat till den här bussolyckan. Vi vill föl­ja upp och se om de le­ver ef­ter de krav som finns, sä­ger To­mas Holm, en­hets­chef på Swe­dac.

Upp­läg­get, att Berg­kva­ra­buss for­don re­pa­re­ras, kon­trol­le­ras och god­kän­nas av ett fö­re­tag in­om den eg­na kon­cer­nen, är dock in­te märk­ligt i sig, me­nar en­hets­che­fen.

– Det är så reg­ler­na ser ut i dag. Att fö­re­ta­gen in­går i sam­ma kon­cern är ing­et hin­der, sä­ger To­mas Holm.

BERG­KVA­RA­BUSS VD GÖ­RAN Mell­ström skri­ver i press­med­de­lan­det att fö­re­ta­get nu av­vak­tar utred­ning­en och in­te kom­mer att ut­ta­la sig i media.

Bild: TT /GP

OKLART. Vad som or­sa­ka­de den bussolyckan i sön­dags får utred­ning­en ut­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.