Di­ding tving­as be­ta­la

UTE­SER­VE­RING­AR: NU KRÄVS BYGG­LOV FÖR GOLV OCH VÄG­GAR

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Ef­tersom Sven Andersson trod­de att han ha­de tillå­tel­se att ta bröd från Ho­tell Gäs­tis fru­kost­buffé ut­an att be­ta­la fri­ar tings­rät­ten ho­nom från snat­te­ri. Mot­par­ten Las­se Di­ding får be­ta­la den 57-åri­ge mo­de­rat­po­li­ti­kerns rät­te­gångs­kost­na­der på 99 000 kro­nor.

Trots nya rikt­lin­jer blir ute­ser­ve­ring­ar­na un­ge­fär de sam­ma som ti­di­ga­re. Det störs­ta re­sul­ta­tet av brå­ket ver­kar va­ra att kom­mu­nen skaf­fat mi­nuspo­äng i krog­sväng­en.

2014 skul­le kom­mu­nen ta strid om kro­gar­nas ute­ser­ve­ring­ar. Kom­mu­nen tyck­te att ute­ser­ve­ring­ar­na ha­de vux­it sig för sto­ra. Det gick knappt att se hus­fa­sa­der­na läng­re. Golv, tak, väg­gar – så här var det lik­som in­te tänkt från bör­jan. Tjäns­te­män­nen tog fram nya rikt­lin­jer för ute­ser­ve­ring­ar­nas ut­form­ning.

Det fick krö­gar­na att se rött. Var­berg är en stad där det blå­ser och reg­nar. Att då för­li­ta sig på möb­ler di­rekt på ga­tan, pa­ra­sol­ler och vind­skydd i form av glas­väg­gar – nej, det trod­de in­te krö­gar­na på.

PÅ HÖS­TEN UPPMANADE Var­bergs Krö­gar­för­e­ning si­na med­lem­mar att in­te ha någ­ra ute­ser­ve­ring­ar som­ma­ren 2015, som ett slags pro­test mot kom­mu­nens för­slag till rikt­lin­jer.

Ef­ter åt­skil­li­ga mö­ten mel­lan tjäns­te­män, po­li­ti­ker och krö­ga­re klub­ba­des till slut de nya rikt­lin­jer­na av bygg­nads­nämn­den den 3 mars 2016. Reg­ler­na bör­ja­de gäl­la den 1 ja­nu­a­ri i år.

Den som föl­jer rikt­lin­jer­na be­hö­ver in­te sö­ka nå­got bygg­lov och

”Kom­mu­nen kun­de ha gjort det här på ett myc­ket lät­ta­re sätt”

MAGNUS PALMQVIST Var­bergs Krö­gar­för­e­ning

kan dess­utom ha öp­pet ser­ve­ring­en året om.

Den som vill ha sta­di­ga­re an­ord­ning­ar med golv och skydd mot väd­ret mås­te sö­ka bygg­lov och kan då få ha sin ser­ve­ring öp­pen un­der som­mar­halv­å­ret. De bygg­lo­ven av­görs ef­ter pröv­ning mot sär­skil­da rikt­lin­jer för ute­ser­ve­ring­ar och de gäl­ler i fem år. Även de rikt­lin­jer­na syf­tar till att stop­pa allt­för hus­li­ka ute­ser­ve­ring­ar.

HUR MÅNGA AV de re­stau­rang­er som bru­kar ha ute­ser­ve­ring­ar kom­mer då att nöja sig med ute­ser­ve­ring­ar en­ligt de nya rikt­lin­jer­na – med en nät­ta­re ut­form­ning ut­an golv och tak? Svar: Ing­en. Al­la de kro­gar som bru­kar ha stör­re ute­ser­ve­ring­ar har sökt bygg­lov.

– Det kom­mer egent­li­gen in­te att skil­ja nå­got från hur det såg ut för­ra året. Det en­da som hänt är att kom­mu­nen ställt till det med krång­li­ga regler. Kom­mu­nen kun­de ha gjort det här på ett myc­ket lät­ta­re sätt, sä­ger Magnus Palmqvist som är ord­fö­ran­de i Var­bergs Krö­gar­för­e­ning.

Han me­nar att kom­mu­nens miss­nö­je med de hus­li­ka tä­ta ute­ser­ve­ring­ar­na kun­de ha väd­rats på vil­ket mö­te som helst i stäl­let för att – som det nu blev – ar­be­ta ige­nom nya rikt­lin­jer un­der två, tre års tid.

– De kun­de ba­ra ha sagt att vi in­te får an­vän­da rull­gar­di­ner.

– Vi fick ju som vi vil­le till slut. Men al­la är ba­ra så tröt­ta på det här. Det har va­rit en jäd­ra onö­dig och krång­lig väg för att kom­ma hit. Två års ut­red­ning­ar och mö­ten, två nya do­ku­ment med rikt­lin­jer – och det­ta för att i prin­cip ba­ra bli av med någ­ra rull­gar­di­ner. Var det värt be­svä­ret?

– Jag tyc­ker att ef­fek­ten av det här blir att lägsta­ni­vån höjs och det är bra, sä­ger Ste­fan Sten­berg (C), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

Han po­äng­te­rar ock­så att kro­gar­na fram­för­de öns­ke­mål om att få ha ute­ser­ve­ring­ar med tak, golv och väg­gar året om – nå­got som po­li­ti­ker­na sa nej till.

– Det här hand­lar in­te ba­ra om kro­gar­na och de som går på dem, ut­an om stads­bil­den och att det ska va­ra fint för al­la som rör sig på stan. Och reg­ler­na gäl­ler ju ock­så för kafé­er­na.

NU ÄR DET VÅR. Mic­ke Bör­jes­son och Jon­ny Ei­nars­son har byggt Har­rys ute­ser­ve­ring på Kungs­ga­tan un­der vec­kan.Ett byg­ge som nu­me­ra krä­ver bygg­lov.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.