HN:S kul­tur­re­dak­tör tip­sar om bäs­ta nö­jet.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Vad spe­lar Da­ni­el Norgren? Jag skul­le sä­ga pop? Folk? Rock? In­die? Nå­gon Dn-re­cen­sent sä­ger ame­ri­ca­na: typ ame­ri­kansk folk­mu­sik allt­så, fast från Borås. Strunt sam­ma! Da­ni­el Norgren är fan­tas­tisk. Jag såg ho­nom på Gö­te­borgs kon­sert­hus. Han var bra och lju­det var fan­tas­tiskt. Men jag såg näs­tan in­te ho­nom, och hans ka­rak­tä­ris­tis­ka skogs­hug­gar­skjor­ta, från min plats längst(!) bak i lo­ka­len. På fre­dags­kväl­len spe­lar han på Med­bor­gar­hu­set i Öst­ra Frölun­da, ett samhälle som lig­ger mel­lan Ul­la­red och Sven­ljunga. Trots att det lig­ger strax bort­om den hal­länds­ka kommun­grän­sen krä­ver spel­ning­en li­te upp­märk­sam­het – jag tror att skogs­hug­gar­skjor­tan gör sig tu­sen gång­er bätt­re i ett (för­mo­dat) halvt ned­gång­et med­bor­gar­hus än i ett kon­sert­hus. Det kan bli episkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.