Berg­täk­ten har dra­gits i lång­bänk

BÄTT­RE RELATIONER: PO­LI­SEN PÅ CHARMOFFENSIV

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Le­na Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyx­ell@hn.se

Staf­sjö berg­täkt i Staf­singe, stor le­ve­ran­tör av kros­sat berg till byggsek­torn i Fal­ken­berg, lig­ger ne­re se­dan års­skif­tet. Skä­let finns hos Högs­ta dom­sto­len.

Po­li­ser­na John Fant och An­ders Wass­mur är va­na vid att ha publik när de ar­be­tar. Snart har de be­sökt så gott som al­la kom­mu­nens sko­lor. HN följ­de med till Hjorts­bergs­sko­lan.

Un­der en dryg tim­ma, för­de­lad på två grup­per, blir John Fant och An­ders Wass­mur över­ös­ta med frå­gor om sitt yr­ke. Mest in­tres­se väc­ker som van­ligt de­ras va­pen, en Sig Sau­er. Ele­ver­na får se hur en pa­tron ser ut. Pi­sto­len vi­sas som has­ti­gast och sätts till­ba­ka på sin plats.

ELE­VER­NA UND­RAR OM nå­gon av de bå­da po­li­ser­na skju­tit nå­gon män­ni­ska. Det har var­ken John Fant el­ler An­ders Wass­mur gjort, där­e­mot har det hänt att de av­li­vat ett ska­dat djur som bli­vit påkört av en bil.

Den ex­pan­der­ba­ra ba­tong­en som ock­så in­går i po­lis­ut­rust­ning­en vi­sas upp.

– Den är bra att ha när nå­gon ring­er och be­rät­tar att nå­gon glömt en hund i en varm bil. Då kan vi slå in bil­ru­tan och räd­da hun­den, för­kla­rar John Fant.

Pep­par­spray­en vi­sas ock­så upp och po­li­sen be­rät­tar att det in­går i

de­ras ut­bild­ning att själ­va få prö­va på hur det känns att få pep­par­spray i ögo­nen.

– Det gör jät­te­jät­te­ont, men det är in­te far­ligt, An­ders Wass­mur.

DEN CIR­KA TOLV ki­lo tunga ut­rust­ning­en in­ne­hål­ler för­u­tom pi­stol och pep­par­spray hands­kar med kniv­skydd, skydds­väst, hand­fäng­sel, fick­lam­pa, och in­te minst en pen­na in­går ock­så i po­lis­ut­rust­ning­en.

– Pen­nan är det bäs­ta vap­net. Vi skri­ver all­tid ner vad som hänt och det skic­kas se­dan vi­da­re till dom­sto­len som be­stäm­mer om det som hänt är ett brott, el­ler in­te, för­kla­rar John Fant.

– Le­tar ni of­ta ef­ter barn som för­svun­nit i sko­gen? frå­gar en elev.

– Ja, det gör vi. Det är lätt att gå vil­se. Det bäs­ta man kan gö­ra om det hän­der är att stå stil­la och kra­ma ett träd, för­kla­rar An­ders Wass­mur.

JOHN FANT HAR ar­be­tat som po­lis i åt­ta år. Han har va­rit ut­ryck­nings­po­lis ”en sån som får åka när nå­gon ring­er 112”. Han har ar­be­tat som ut­re­da­re ”man sit­ter på ett kon­tor vid en da­tor och för­sö­ker va­ra de­tek­tiv” och han har va­rit sta­tions­be­fäl i fy­ra år.

– Då tog jag hand om dem som blev grip­na.

Nu­me­ra är han en av de två po­li­ser som är ut­val­da att ar­be­ta med att mö­ta ele­ver på al­la sta­di­er samt att fin­nas i bo­stads­om­rå­den för att skapa bätt­re relationer mel­lan po­li­sen och all­män­he­ten.

– Det är kul, men näs­tan det läs­ki­gas­te jobb vi haft. Ni stäl­ler så svå­ra frå­gor ibland, för­kla­rar An­ders Wass­mur för sin publik.

Han är skå­ning och har ar­be­tat som po­lis i åt­ta, varav de två se­nas­te i Fal­ken­berg.

NÄR LEKTIONEN ÄR slut får någ­ra ele­ver tes­ta att sit­ta i po­lis­bi­lens fram­sä­te in­nan det är dags att kö­ra vi­da­re. Att synas på ga­tor och i bo­stads­om­rå­den, fram­för allt på Slo­a­lyc­kan, är ett av de med­bor­gar­löf­ten som po­li­sen gett fal­ken­ber­gar­na. Där­för rat­tar Jo­han och An­ders mot Sloa där allt är lugnt och stil­la en ti­dig var­dags­ef­ter­mid­dag. De bå­da po­li­ser­na kän­ner igen och häl­sar på i stort sett al­la de mö­ter. Po­lis­bi­len rul­lar vi­da­re och mö­ter en kvin­na som kör bil på en buss­ga­ta. Hon er­kän­ner ge­ne­rat att det är förs­ta gång­en hon kört bil på buss­ga­tan. Ef­ter någ­ra för­ma­na­de ord från po­li­sen får hon kö­ra vi­da­re.

– Det kal­las rap­por­te­rings­ef­ter­gift. Jag tror att hon lyss­nar på po­li­sen och att chan­sen är stor att hon in­te gör sam­ma sak igen. Dess­utom ha­de hon barn i bi­len, det spe­lar roll, sä­ger John Fant.

– Vårt mål är in­te att ge bö­ter ut­an att änd­ra be­te­en­den, för­kla­rar An­ders Wass­mur.

”Det är kul, men näs­tan det läs­ki­gas­te jobb vi haft. Ni stäl­ler så svå­ra frå­gor ibland”

AN­DERS WASS­MUR po­lis

Bild: OLA FOLKESSON

rett sig med många frå­gor när po­li­ser­na An­ders Wass­mur och John Fant kom på be­sök för att be­rät­ta om sig själ­va.

Bild: OLA FOLKESSON

KON­TAKT. Att po­li­sen ska synas mer på ga­tor och i bo­stads­om­rå­den är ett så kal­lat med­bor­gar­löf­te till Fal­ken­ber­gar­na. John Fant och An­ders Wass­mur be­fin­ner sig of­ta på Slo­a­lyc­kan.

Bild: OLA FOLKESSON

KRAM. När lektionen är slut är det många ele­ver som har frå­gor att stäl­la och någ­ra vill ge po­li­ser­na en kram.

Bild: OLA FOLKESSON

PÅ JOB­BET. Plöts­ligt får po­li­ser­na syn på en bil som de vet har kör­för­bud och föl­jer ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.