Pen­sions­av­gif­ter är för­täckt skatt!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Nu sän­ker vi skat­ten för pen­sio­nä­rer!” (28/4).

SKAT­TER. De so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka riks­dags­män­nen i skat­teut­skot­tet, Jör­gen Hell­man och Ad­nan Di­bra­ni upp­ger i en de­battar­ti­kel i HN att re­ge­ring­en nu tän­ker sän­ka skat­ten med cir­ka 200 kro­nor i må­na­den för en pen­sio­när med nor­mal pen­sion. Det­ta är ett gläd­jan­de be­sked för oss pen­sio­nä­rer. Dock kvar­står fort­fa­ran­de frå­gan var­för re­ge­ring­en un­dan­hål­ler oss pen­sio­nä­rer de 18 mil­jar­der kro­nor som år­li­gen tas ut i pen­sions­av­gif­ter från lö­ne­in­koms­ter men som i själ­va ver­ket är en för­täckt skatt som går in i stats­bud­ge­ten och an­vänds till helt and­ra än­da­mål än pen­sio­ner. Om des­sa av­gif­ter istäl­let, som rät­te­li­gen bör, gick till pen­sio­ner skul­le var­je pen­sio­när i Sve­ri­ge kun­na få ett väl­be­höv­ligt till­skott på när­ma­re tu­sen kro­nor i må­na­den. Var­för un­nar in­te re­ge­ring­en oss pen­sio­nä­rer des­sa peng­ar? Jag och många pen­sio­nä­rer med mig vill ha en upp­rik­tig för­kla­ring från de­batt­skri­var­na i den­na frå­ga.

Mår­ten Pet­ters­son ål­derspen­sio­när i Var­berg

Bild: FRED­RIK SANDBERG / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.