Sjuk­hu­set får sät­ta upp ka­me­ra vid en­trén

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Sjuk­hu­set i Var­berg får till­stånd att mon­te­ra en över­vak­nings­ka­me­ra vid en­trén. De se­nas­te åren har sjuk­hu­set ut­satts för ett fler­tal brott och det ska nu fö­re­byg­gas.

Det är en­trén till Hal­lands sjuk­hus i Var­berg på Träslövs­vä­gen 68 som nu får klar­tec­ken att an­vän­da en ka­me­ra i port­te­le­fo­nen. Den får en­dast an­vän­das kvälls- och nat­te­tid när dör­ren är låst.

I SIN ANSÖKAN bi­fo­ga­de Hal­lands sjuk­hus sta­tistik över al­la brott verk­sam­he­ten ut­sat­tes för mel­lan den 1 ja­nu­a­ri och 10 ok­to­ber för­ra året. Det var fem fall av in­brott, ska­de­gö­rel­se, 18 fall av stöld och 40 fall av våld och hot. Dess­utom hän­de 22 in­ci­den­ter kring skal­skyd­det och 20 som gäll­de sä­ker­he­ten. Hälf­ten av des­sa brott ska ha be­gåtts i Var­berg.

”Un­der dag­tid är dör­ren olåst

Ka­me­ran kom­mer ba­ra att va­ra igång när nå­gon tryc­ker på knap­pen. Den kom­mer in­te att spe­la in nå­got ma­te­ri­al.

men kvälls­tid lå­ses den för att und­vi­ka att per­so­ner som in­te har ären­de in till sjuk­hu­set (främst be­sök till pa­ti­en­ter) kom­mer in. Väk­ta­re finns se­dan en tid sta­tio­ne­rad på sjuk­hu­set (un­der ic­ke dag­tid) men den­na åt­gärd an­ser vi in­te till­räck­lig ur det­ta hän­se­en­de”, skri­ver Re­gi­ons­er­vice i sin ansökan.

KA­ME­RAN KOM­MER BA­RA att va­ra igång när nå­gon tryc­ker på knap­pen. Den kom­mer in­te att spe­la in nå­got ma­te­ri­al.

”Det hand­lar om att be­dö­ma vem som har rätt av­sik­ter el­ler ej med sitt be­sök. Ka­me­ran kan hjäl­pa oss att se om det är en el­ler fle­ra som vill kom­ma in.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.