Stämmet slip­per sär­taxa

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Fle­ra års kamp ver­kar nu va­ra över. Stämmet slip­per sär­taxa. – Det här är ett myc­ket gläd­jan­de be­sked, sä­ger Gö­ran Svens­son, kas­sör i Stäm­mets sam­fäl­lig­hets­för­e­ning.

Stämmet lig­ger be­lä­get mel­lan Tång­a­berg och Tor­pa. Re­dan år 2010 be­slu­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge att Stämmet skul­le in­för­li­vas i verk­sam­hets­om­rå­det för vat­ten och spill­vat­ten. Ef­tersom om­rå­det är ku­pe­rat och ber­gigt an­sågs det bli svårt och dyrt att ge­nom­fö­ra pro­jek­tet. Det fat­ta­des där­för be­slut om att in­fö­ra sär­taxa.

SÄR­TAXA IN­NE­BÄR EN för­höjd an­lägg­nings­av­gift. De bo­en­de i Stämmet har ifrå­ga­satt be­slu­tet och käm­pat un­der fle­ra års tid för att få nor­mal taxa.

– Vi an­ser in­te att om­rå­det skil­jer sig från and­ra om­rå­den, sä­ger Gö­ran Svens­son.

”Vi an­ser in­te att om­rå­det skil­jer sig från and­ra om­rå­den”

kas­sör Stäm­mets sam­hälls­för­e­ning

De har haft fle­ra mö­ten med Vi­vab och nu har Vi­vab och kom­mun­sty­rel­sen be­stämt att Stämmet slip­per sär­taxa. Se­dan år 2010 har Vi­vab höjt an­lägg­nings­av­gif­ter­na med 50 pro­cent. En ut­red­ning har gjorts där kost­na­der­na för att byg­ga ut vat­ten och av­lopp i Stämmet har stu­de­rats och jäm­förts med and­ra ut­bygg­nads­om­rå­den. Den vi­sa­de att Stämmet in­te av­vi­ker kost­nads­mäs­sigt mot and­ra om­rå­den för att det ska va­ra mo­ti­ve­rat att ta ut sär­taxa.

Att Stämmet nu får kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp är på ti­den, an­ser Gö­ran Svens­son.

– När hu­sen här bygg­des var det inga som gjor­de god­kän­da av­lopps­brun­nar. Det är in­te rim­ligt att släp­pa ut av­lopp rakt i na­tu­ren år 2017.

Kom­mun­sty­rel­sen ha­de up­pe ären­det på sitt se­nas­te mö­te och fö­re­slår kom­mun­full­mäk­ti­ge att be­slu­ta att Stämmet får nor­mal­taxa.

– Det här får vi näs­tan fi­ra, sä­ger Gö­ran Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.