Prov­borr­ning­ar in­för Var­bergs­tun­neln

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I slu­tet av april och maj kom­mer Tra­fik­ver­ket att ge­nom­fö­ra prov­borr­ning­ar in­för byg­gan­det av Var­bergs­tun­neln. Mel­lan den 28 och 30 april kom­mer det att bor­ras un­der ban­går­den och syf­tet är att upp­täc­ka even­tu­el­la hin­der för drag­ning av fram­ti­da vat­ten - och av­lopps­led­ning­ar. Ar­be­tet kom­mer att på­gå dyg­net runt.

I bör­jan av maj och tre vec­kor fram­åt ska Tra­fik­ver­ket grä­va tre gro­par längs med ban­går­den. Prov­gro­par­na görs för att un­der­sö­ka om forn­läm­ning­ar finns be­va­ra­de där det ska byg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.