Sta­ten vill för­sät­ta Black Pearl i kon­kurs

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Skat­te­ver­ket har an­sökt om att Black Pearl Bar&bist­ro AB ska för­sät­tas i kon­kurs.

Kro­gen Black Pearl, som ti­di­ga­re låg på Kungs­ga­tan i cen­tra­la Var­berg, stäng­de i bör­jan av no­vem­ber. An­led­ning­en var mil­jonskul­der och ett in­dra­get al­ko­hol­till­stånd.

I mars läm­na­de Skat­te­ver­ket in en kon­kur­san­sö­kan mot Black Pearl Bar&bist­ro AB till Var­bergs tings­rätt.

SKAT­TE­VER­KET SKRI­VER I kon­kur­san­sö­kan att Black Pearl Bar&bist­ro AB har kän­da skul­der till sta­ten på sam­man­lagt 1 223 772 kro­nor.

Kro­no­fog­dens ut­red­ning om bo­la­gets till­gång­ar och möj­lig­het att be­ta­la av­slu­ta­des den 20 feb­ru­a­ri. Den vi­sa­de att det sak­na­des till­gång­ar för full be­tal­ning av skul­den.

Nu är det upp till Var­bergs tings­rätt att be­slu­ta om Black Pearl ska för­sät­tas i kon­kurs. 12 april är det ut­satt en för­hand­lings­dag i må­let.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.