Nya vind­kraft­park

HÖGABJÄR-KÄRSÅS: SKA FÖR­SÖR­JA 18 000 HUS­HÅLL MED GRÖN EL

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Kom­mun­full­mäk­ti­ges vice ord­fö­ran­de Stig Ag­nå­ker (C) drar sig till min­nes hur det var när Fal­ken­berg fick sitt förs­ta kom­mer­si­el­la vind­kraft­verk för 33 år se­dan.

– Då sa många att vind­kraft kom­mer att va­ra ett högst mar­gi­nellt fe­no­men. Men så har det in­te bli­vit. Nu pro­du­ce­rar den 400 gi­ga­wat­tim­mar el i kom­mu­nen, sä­ger han.

Till­sam­mans med He­le­na Ni­el­sen, Vat­ten­falls till­för­ord­na­de af­färs­chef för vind­kraft, har han fått äran att klip­pa ban­det och in­vi­ga Hö­gabjärkär­sås vind­kraft­park.

– SNART SKA fle­ra kärn­kraft­re­ak­to­rer fa­sas ut och jag hop­pas att de er­sätts med för­ny­bar ener­gi. Där­för är jag myc­ket glad över att Vat­ten­fall gjort den här in­ve­ste­ring­en, sä­ger Stig Ag­nå­ker.

Ett 40-tal per­so­ner ha­de bus­sats upp till in­vig­ningsce­re­mo­nin, som hålls vid ett av de tolv nya kraft­ver­ken.

– Så här myc­ket folk har det nog in­te va­rit på den här plat­sen på 1800 år, sä­ger kul­tur­geo­gra­fen och ar­ke­o­lo­gen Pär Con­ne­lid.

Han har gjort den ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­en av vind­kraft­par­ken och har en del att be­rät­ta om dess histo­ria. Till ex­em­pel att det för 2 000 år se­dan var ett blomst­ran­de jord­bruks­land­skap.

– Det är li­te svårt att fö­re­stäl­la sig i dag när allt är gran­skog, men så här såg det in­te ut på järn­ål­dern, sä­ger han.

En halv mil­jard kro­nor har de kostat, de tolv näs­tan 150 me­ter höga vind­kraft­ver­ken. Un­der tors­da­gen var det dags för in­vig­ning. Men de har re­dan snur­rat i över ett år.

FÖRS­TA SPADTAGET TILL par­ken togs i feb­ru­a­ri 2015. Det be­ty­der in­te att den ta­git två år att byg­ga. Vind­snur­ror­na har va­rit i drift se­dan slu­tet av feb­ru­a­ri 2016. Un­der sitt förs­ta år pro­du­ce­ra­de de fak­tiskt mer el än för­vän­tat.

– 2016 var ett bra vin­dår. Vi ha­de

Bild: OLA FOLKESSON

GIGANT. Med en to­tal­höjd på 149 me­ter är det svårt att mis­sa kraft­ver­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.