Nu slår årets maj­blom­ma ut

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Nu har ele­ver­na fått si­na väs­kor med årets maj­blom­mor och för­sälj­ning­en är igång.

– Det ska bli kul att träf­fa folk som jag in­te har träf­fat för­ut och hjäl­pa per­so­ner som in­te har så myc­ket peng­ar, sä­ger Hannes Eng­berg som går i tred­je klass på Schu­bergstorps­sko­lan.

Han är en av de för­vän­tans­ful­la barn som tog emot väs­kor­na med årets blom­mor när Maj­blom­man Fal­ken­berg de­la­de ut den på Schu­bergstorps­sko­lan un­der tors­da­gen.

ÄVEN KLASSKAMRATEN SA­RA Svens­son är su­gen på att kom­ma ut och träf­fa folk.

– Jag kom­mer börja med att säl­ja till de närms­ta gran­nar­na, sä­ger hon.

Bå­de Sanna och Alice Svens­son in­spi­re­ra­des av Ali­ces sto­re­bror An­ton som sålt ti­di­ga­re år.

– Han sä­ger att det är ro­ligt, och jag vill hjäl­pa and­ra ock­så. Mitt mål är säl­ja mer än vad han gjor­de, sä­ger Alice.

MAJ-BRITT HÄGERHÄLL OCH Kerstin Johansson från Maj­blom­man Fal­ken­berg de­la­de ut väs­kor­na som tra­di­tions­en­ligt in­ne­höll bå­de kran­sar, små­blom­mor och klis­ter­mär­ken.

– Ibland säl­jer bar­nen slut på en väs­ka jät­te­fort, men då får de kom­ma och häm­ta en ny, sä­ger Maj-britt Hägerhäll.

In­om Falkenbergs maj­blom­me­för­e­nings om­rå­de är det åt­ta sko­lor som säl­jer maj­blom­mor i år. Det är Hjort­bergs­sko­lan, Her­tings­sko­lan, Schu­bergstorps­sko­lan, Fa­jans­sko­lan, Skogs­torps­sko­lan, Vin­bergs­sko­lan, Tång­a­sko­lan och Mon­tes­so­ri­sko­lan.

ÅRETS BLOMMA ÄR röd med svar­ta pric­kar och på­min­ner om en nyc­kel­pi­ga. För and­ra året i Hal­land och förs­ta året i he­la Sve­ri­ge är det möj­ligt att be­ta­la blom­man ge­nom sms.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

SÄLJSUGNA. Tred­je­klas­sar­na på Schu­bergstorps­sko­lan tar emot väs­kor­na med årets maj­blom­mor.

Bild: OLA FOLKESSON

ÅRETS BLOMMA. 2017 års maj­blom­ma är röd med svar­ta pric­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.