Er­do­gan­va­let

Liv­lig de­batt – ger ny grund­lag en­väl­de el­ler sta­bi­li­tet?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - So­fia Eriks­son/tt

Ökad sta­bi­li­tet el­ler en­väl­dig pre­si­dent? Lju­sa­re fram­tid el­ler to­talt ka­os? Det rå­der de­la­de me­ning­ar om vad som vän­tar om Tur­ki­et änd­rar grund­la­gen – och liv­lig de­batt på­går även bland de 37 000 som får del­ta i folkomröstningen från Sve­ri­ge.

– Här sit­ter nej­si­dan. Och där bor­ta sit­ter de som tän­ker rös­ta ja.

Pen­sio­nä­ren Sukru Ba­ran pe­kar mot två oli­ka hörn av Bot­kyr­ka tur­kis­ka kul­tur­för­e­ning, där det på­går ett kon­cen­tre­rat um­gänge över spel­bor­den, te ser­ve­ras ur tun­na glas me­dan vin­na­ren i näs­ta par­ti ko­ras. Han kom­mer of­ta hit för att träf­fa vän­ner och pra­ta po­li­tik. Och den se­nas­te ti­den har dis­kus­sio­ner­na kret­sat kring folkomröstningen om grund­lags­änd­ring­en som skul­le ge pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan kraf­tigt ökade be­fo­gen­he­ter.

– Här finns män­ni­skor med skil­da åsik­ter. Vi är in­te ovän­ner, men det är myc­ket tjafs nu. Själv ska jag rös­ta nej. Jag har ing­et för­tro­en­de för pre­si­den­ten, sä­ger Ba­ran me­dan han tar en pa­us i vår­so­len i Fitt­ja ut­an­för Stock­holm.

Er­do­gan sä­ger sig vil­ja se en tur­kisk va­ri­ant av det po­li­tis­ka sy­stem som till ex­em­pel finns i Frank­ri­ke. Men Ba­ran tyc­ker att det är en pro­ble­ma­tisk jäm­fö­rel­se.

– Man mås­te ta på sig Mel­la­nöstern­glas­ö­go­nen och då ser vi Mu­am­mar Gad­da­fi och Sad­dam Hus­se­in. Det kom­mer att bli en­mans­sty­re och det kom­mer in­te att fun­ge­ra. Vin­ner ja-si­dan blir det ka­os i Tur­ki­et.

Men den 45-åri­ga tax­i­fö­ra­ren Mert Ce­le­bi hål­ler in­te med. Han läng­tar ef­ter en för­änd­ring av de la­gar som styrt Tur­ki­et un­der många år.

– Min ja-röst är för en bätt­re fram­tid för Tur­ki­et, in­te för att Er­do­gan ska få det bätt­re. Om den nya la­gen verk­ställs så har det tur­kis­ka fol­ket fått väl­ja vad som är bäst för oss, sä­ger han. Kri­ti­ker me­nar att pre­si­den­ten blir en­väl­dig. Hur ser du på det?

– Det är en ma­ni­pu­la­tion. Folk sä­ger att han kom­mer att bli en dik­ta­tor, men jag hål­ler in­te med. Om man no­ga lä­ser al­la punk­ter i för­sla­get för det nya sy­ste­met så ser man att det in­te ba­ra är en per­son som ska be­stäm­ma he­la ti­den.

Kam­pan­jen in­för folkomröstningen den 16 april har kan­tats av hård och ha­tisk re­to­rik från tur­kis­ka po­li­ti­ker.

Även i Sve­ri­ge – där många kom­mer att rös­ta på Kista­mäs­san i hel­gen – har ton­lä­get stund­vis va­rit högt.

– Det är ju en kam­panj så det är ing­et all­var­ligt. Vi le­ver i ett fritt land och al­la kan sä­ga vad de tyc­ker och tän­ker. Vi är kom­pi­sar trots att vi tyc­ker oli­ka, sä­ger Ce­le­bi och nic­kar mot lo­ka­len. Ett sten­kast bort lig­ger Ana­to­li­ens kur­dis­ka kul­tur­för­e­ning. Här ser­ve­ras te i li­ka­da­na glas som hos grann­för­e­ning­en och kon­cent­ra­tio­nen är pre­cis li­ka stor kring spel­bor­den – men här är många fler ne­ga­tivt in­ställ­da till en grund­lags­änd­ring. De fles­ta vill in­te bli in­ter­vju­a­de.

– Det är en väl­digt käns­lig frå­ga, sä­ger en man.

– Om vi sä­ger vad vi tyc­ker så kan vi in­te åka till­ba­ka till Tur­ki­et, sä­ger en an­nan.

40-åri­ga Oz­gur Ce­tin­kaya från Fitt­ja är asyl­sö­kan­de och är starkt emot en änd­ring av kon­sti­tu­tio­nen.

– Det är fel att en en­da per­son ska få be­stäm­ma all­ting. En en­da per­son kan in­te ha nyc­keln till al­la dör­rar. Det är ing­en de­mo­kra­ti, sä­ger han.

FOTO: AP

Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan un­der ett kam­panjmö­te i An­ka­ra i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.