Stu­die: Flest män i död­li­ga cy­ke­lo­lyc­kor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Näs­tan dub­belt så många män som kvin­nor om­kom­mer i cy­ke­lo­lyc­kor, en­ligt en ny stu­die från VTI.

– Det föl­jer det ge­ne­rel­la mönst­ret att män är mer risk­ta­gan­de än kvin­nor, sä­ger ge­nus­fors­ka­ren Ulf Mell­ström.

Sam­man­lagt 271 döds­fall hos cy­klis­ter åren 2005–2015 har ana­ly­se­rats av Sta­tens vägoch trans­port­forsk­nings­in­sti­tut (VTI). I snitt om­kom 25 per­so­ner var­je år un­der den un­der­sök­ta pe­ri­o­den.

– Var­för det är fler män än kvin­nor är svårt att sä­ga, vi vet in­te hur ex­po­ne­ring­en skil­jer sig, sä­ger Ca­mil­la Ek­ström, fors­ka­re vid VTI.

Stu­di­en vi­sar att de om­kom­na män­nen är fler än kvin­nor­na i samt­li­ga ål­ders­grup­per, utom i grup­pen 20–29 där döds­fal­len var väl­digt få men kvin­nor­na nå­got fler – sju kvin­nor och fy­ra män. To­talt om­kom 86 kvin­nor och 185 män, allt­så näs­tan dub­belt så många män som kvin­nor.

En­ligt Ulf Mell­ström, pro­fes­sor i ge­nus­ve­ten­skap, vi­sar forsk­ning att män ge­ne­rellt är mer risk­ta­gan­de i tra­fi­ken, oav­sett om de sit­ter i en bil el­ler på en cy­kel.

– Fram­förallt gäl­ler det unga män, sä­ger han till TT.

Men i den ak­tu­el­la stu­di­en är det i stäl­let grup­pen män över 40 år som ut­mär­ker sig. De står för två tred­je­de­lar av de un­der­sök­ta döds­o­lyc­kor­na. När det gäl­ler döds­o­lyc­kor­na som sked­de nat­te­tid (kloc­kan 21:00 till 02:59) var 46 pro­cent av män­nen på­ver­ka­de av al­ko­hol. Mot­sva­ran­de siff­ra för kvin­nor var 29 pro­cent. Även and­ra ti­der på dyg­net var det be­tyd­ligt van­li­ga­re att män ha­de al­ko­hol i blo­det.

Stu­di­en vi­sar ock­så att en­dast 17 pro­cent av dem som om­kom an­vän­de hjälm.

–An­vänd­ning­en för he­la be­folk­ning­en lig­ger på 38 pro­cent, sä­ger Ca­mil­la Ek­ström.

Den lå­ga hjäl­man­vänd­ning­en vi­sar sig tyd­ligt i att drygt 80 pro­cent av de dö­da fått en död­lig el­ler all­var­lig skall­ska­da.

FOTO: TT

I ge­nom­snitt dör 25 per­so­ner om året i cy­ke­lo­lyc­kor i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.