Kan Xi och Trump hit­ta per­son­ke­min?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den ene är en fri­språ­kig och oför­ut­säg­bar af­färs­man. Den and­re en strikt och reserverad kor­rup­tions­jä­ga­re.

I skug­gan av Nord­ko­re­as va­pen­skram­mel och ett möj­ligt han­dels­bråk möts två myc­ket oli­ka pre­si­den­ter: Ki­nas Xi Jin­ping och USA:S Do­nald Trump.

Den sto­ra ut­ma­ning­en för de bå­da världs­le­dar­na vid träf­fen på Do­nald Trumps se­me­ste­ran­lägg­ning Mar-ala­go i Flo­ri­da blir att skapa per­son­ke­mi.

– Det kan gå. Bå­da är prag­ma­tiskt lag­da och med­vet­na om att de är oli­ka, vil­ket gör att de kanske an­sträng­er sig li­te ex­tra. Men bå­da är ock­så makt­män­ni­skor, kon­sta­te­rar Fré­déric Cho, fri­ståen­de råd­gi­va­re med in­rikt­ning på Ki­na.

Cho be­dö­mer att Xi än­då har li­te av ett över­tag ef­tersom Trump vi­sat sig va­ra sva­ga­re än vad många trott. Dess­utom har Trump in­te för­verk­li­gat val­rö­rel­sens tuf­fa hot mot Ki­na, då han bland an­nat lo­va­de strafftul­lar och att lan­det skul­le stämp­las som en va­lu­ta­ma­ni­pu­la­tör.

– Det kan bli en ut­ma­ning för Xi att in­te fram­stå som allt­för över­läg­sen och själv­sä­ker, sä­ger Cho.

Två­da­garsmö­tet star­ta­de i natt svensk tid och har en di­ger agen­da. Bland an­nat ska Nord­ko­re­as ro­botupp­skjut­ning­ar, kon­flik­ten i Syd­ki­ne­sis­ka sjön, bi­la­te­ra­la frå­gor och kli­ma­tet av­ver­kas. Men sam­man­koms­ten är ock­så en träff mel­lan värl­dens två störs­ta eko­no­mi­er. Att Trump un­der si­na förs­ta da­gar i Vi­ta hu­set drog sig ur Stil­la­havs­av­ta­let (TPP) kan ses som en gå­va till Xi.

– Vis­sa län­der har för­lo­rat på det, men Ki­na har det sna­ra­re gyn­nat ef­tersom Pe­king kan dri­va sin egen re­gi­o­na­la fri­han­dels­a­gen­da.

Fré­déric Cho sä­ger att Trumps hår­da Ki­na­re­to­rik un­der val­rö­rel­sen in­te togs på så stort all­var i lan­det i öst, där Xi dri­vit an­tikor­rup­tions­frå­gor och kom­mit att ses som en av de mäk­ti­gas­te le­dar­na på de­cen­ni­er.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt ■■EKOBROTT. I dag kom­mer Vä­ners­borgs tings­rätts dom mot sju per­so­ner som åta­lats för oli­ka eko­no­mis­ka brott in­om Saab i Troll­hät­tan fö­re kon­kur­sen 2011. Bland de åta­la­de finns bil­till­ver­ka­rens sis­te vd och sty­rel­se­ord­fö­ran­de Victor Mul­ler, och den ti­di­ga­re vd:n Jan Åke Jons­son. Åkla­gar­na har krävt fäng­el­se för fem av de åta­la­de. Det längs­ta straf­fet, 2–2,5 år, har yr­kats för Victor Mul­ler.

Blir det en fäl­lan­de dom i tings­rät­ten får man räk­na med över­kla­gan­den och ny rät­te­gång i hov­rät­ten. (TT)

FOTO: AP

Xi Jin­ping be­sö­ker Do­nald Trump i Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.