”Krå­ka­de” på ny kon­sti­tu­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Thai­lands kung Ma­ha Va­ji­ralong­korn har skri­vit un­der den nya kon­sti­tu­tion som lan­dets mi­li­tär­jun­ta för­fat­tat. En­ligt jun­tan är den nya kon­sti­tu­tio­nen lös­ning­en på den po­li­tis­ka in­sta­bi­li­te­ten i lan­det, men kri­ti­ker häv­dar att den ba­ra är ett sätt att stär­ka mi­li­tä­rens makt.

Kung Ma­ha Va­ji­ralong­korn skrev un­der för­fatt­ning­en vid en tv-sänd ce­re­mo­ni. En­ligt mi­li­tä­ren har det kung­li­ga god­kän­nan­det satt hju­len i rull­ning för att åter­upp­rät­ta de­mo­kra­tin i lan­det ef­ter mi­li­tärkup­pen 2014. Jun­tan har ut­lo­vat att val ska hål­las i slu­tet av näs­ta år.

Men många tviv­lar på att den nya för­fatt­ning­en ska åter­upp­rät­ta de­mo­kra­tin. Kri­ti­ker an­ser att den en­bart kom­mer att er­bju­da thai­län­dar­na en snöpt de­mo­kra­ti, där inga med­lem­mar av se­na­ten är folk­val­da och de folk­val­da po­li­ti­ker­na hårt kon­trol­le­ra­de.

Thailand har upp­levt mer än ett år­tion­de av po­li­tisk in­sta­bi­li­tet som har häm­mat till­väx­ten i det som en gång var re­gi­o­nens snab­bast väx­an­de eko­no­mi. Un­der den pe­ri­od som kal­las ”det för­lo­ra­de år­tion­det” har thai­län­dar­na levt med åter­kom­man­de död­li­ga pro­tes­ter och två mi­li­tärkup­per.

Be­dö­ma­re sä­ger att den nya kon­sti­tu­tio­nen in­te för lan­det fram­åt ut­an sna­ra­re till­ba­ka till den pe­ri­od un­der kal­la kri­get när de folk­val­da po­li­ti­ker­na hölls i schack i vad många kall­la­de en ”väg­ledd de­mo­kra­ti”. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: AP

Kung Ma­ha Va­ji­ralong­korn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.