En­kät: 1. Vad är vik­ti­gast med kon­gres­sen? 2. Vad tror du blir den störs­ta strids­frå­gan?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STE­FAN LÖFVEN, par­ti­ord­fö­ran­de.

1. Vik­ti­gas­te med kon­gres­sen är att sam­las un­der te­mat trygg­he­ten. Det är ett väl­digt tyd­ligt bud­skap att fram­ti­den blir an­norlun­da. Att vi ska ut­veck­la den svens­ka mo­del­len och att vi kän­ner att vi är på rätt väg men att det är myc­ket kvar att gö­ra.

2. Vet in­te, vi har många frå­gor, mi­gra­tions­frå­gan, tig­ge­ri­et, sko­lan. Men det är så jag vill ha det, kon­gres­sen ska sam­las just för att dis­ku­te­ra. Sen hit­tar vi en lösning. Un­der he­la pro­ces­sen i par­ti­sty­rel­sen med sva­ren på mo­tio­ner­na har det va­rit en otro­ligt prag­ma­tisk pro­cess.

KARL-PETTER THORWALDSSON, Lo-ord­fö­ran­de.

1. För LO är det vik­ti­gast att fo­ku­se­ra på ojäm­lik­he­ten och att mins­ka klyf­tor­na i sam­häl­let. Vi tyc­ker att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bor­de för­sö­ka in­ta en mer mo­dig in­ställ­ning ef­ter kon­gres­sen. Vi tyc­ker att de har hu­kat all­de­les för myc­ket, vi bor­de vå­ga ta i mer när det gäl­ler re­for­mer i Sve­ri­ge. Par­ti­et mås­te vå­ga släp­pa sar­gen.

2. Det finns ing­en själv­klar strids­frå­ga. Jag tror att det kan bli gans­ka ovän­ta­de kon­flik­ter, re­li­giö­sa frisko­lor till ex­em­pel.

ULF BJERELD, ord­fö­ran­de i Tro och So­li­da­ri­tet (ti­di­ga­re Bro­der­skaps­rö­rel­sen)

1. S-kon­gres­sen bi­drar till att sam­la och mo­bi­li­se­ra par­ti­et in­för valå­ret 2018. Här läggs grun­den för po­li­tik­ut­veck­ling­en och kon­gres­sen blir en of­fent­lig ma­ni­fes­ta­tion av svensk so­ci­al­de­mo­kra­ti i dag.

2. Flyk­ting- och asyl­po­li­ti­ken. Bland par­ti­ak­ti­va gräs­röt­ter finns ett miss­nö­je med den nya hår­da lag­stift­ning­en. Ett åter­in­fö­ran­de av per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stånd och un­der­lät­tan­de av fa­mil­jeå­ter­för­e­ning skul­le in­te ba­ra va­ra hu­mant ut­an ock­så ha po­si­ti­va ef­fek­ter på in­teg­ra­tio­nen.

CARINA OHLSSON, ord­fö­ran­de i S-kvin­nor .

1. Det är på kon­gres­sen vi kom­mer sam­man, dis­ku­te­rar sam­hälls­ut­veck­ling­en, bå­de i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt. Kon­gres­sen är vik­tig för att stär­ka par­ti­et.

2. Vi vill se en noll­vi­sion för mäns våld mot kvin­nor, al­la kom­mu­ner ska ha hand­lings­pla­ner för he­ders­re­la­te­rat våld, och por­no­gra­fins skad­li­ga verk­ning­ar mås­te ut­re­das. Vi vill se per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stånd och rätt till fa­mil­jeå­ter­för­e­ning för skydds­be­hö­van­de. Vi vill ock­så att par­ti­et tar ställ­ning mot re­li­giö­sa frisko­lor för att näm­na någ­ra vik­ti­ga frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.